Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2015/2016Studijní programN2647 - Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 - Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Informatika a výpočetní technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 460-4066/01 MPZZ Matematika pro zpracování znalostí 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4064/01 SP I Semestrální projekt I 1 Za 0+1 5 čeština
Výběr v OSP 460-4065/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 460-4067/01 SP II Semestrální projekt II 1 Za 0+2 8 čeština
Výběr v OSP 460-4095/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 460-4096/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 20 čeština

Pro 1. ročník:
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Projektově orientovaná výuka – studenti budou v 1. ročníku pracovat na dvousemestrálním projektu (povinné předměty SP I a SP II).
Téma semestrálního projektu spadá do některého z odborných zaměření:
1. AD - Analýza dat
2. DAIS - Databázové a informační systémy
3. PGZO - Počítačová grafika a zpracování obrazu
4. PSS - Počítačové systémy a sítě
5. SWI - Softwarové inženýrství
6. TI - Teoretická informatika
Téma projektu určuje skladbu povinně volitelných předmětů OSP každého studenta (tyto předměty budou pro studenta „povinné“). Seznam předmětů souvisejících se semestrálním projektem určuje pedagog, který téma vypsal a zveřejňuje jej spolu s tématem semestrálního projektu v IS KATIS, viz http://katis.cs.vsb.cz/. Student se k tématu v IS KATIS musí přihlásit a přihlášení konzultovat s pedagogem v době předběžného zápisu (od 4.5. do 17.5.2015). Předměty související s projektem si student musí zapsat do svého OSP v IS EDISON v době předběžného zápisu.
Zbývající kredity do doporučených 60 kreditů za ročník, si student volí z ostatních předmětů studijního plánu.
• Studenti, kteří se nemohou zúčastnit předběžného zápisu (např. nemají aktuální studentský uživatelský účet na VŠB - TU Ostrava, protože neabsolvovali bakalářský obor IVT na FEI VŠB - TU Ostrava nebo budou přijati v pozdějších kolech přijímacího řízení, …) se seznámí se studijním plánem, s tématem semestrálního projektu a se souvisejícími předměty na webu katedry informatiky (http://www.cs.vsb.cz/studium/studenti/magisterske-studium/dulezite-informace/). Tvorbu OSP provedou až po zápisu ke studiu.

• Studenti, kteří případně budou v AR 2015/16 v opakovat 1. ročník:
Student musí z povinných předmětů nového studijního plánu absolvovat předměty:
SP I - 460-4064/01, SP II - 460-4067/01, MZZ - 460-4066/01, TI - 460-4065/01 (pokud nemá již ukončen TI 460-4005/01), PaS - 470-4405/01 (pokud nemá již ukončen STA 470-4401/01). Nemá-li ukončen předmět VPMA 470-4116/01 a ML 460-4004/01, nemusí je nahrazovat. Má-li student ukončen předmět DP I 460-4001/01, kredity se mu započítávají do celkového počtu 120 kreditů za studium.
Povinně volitelné předměty určuje téma projektu, jak je uvedeno v informacích pro studenty 1. ročníku.
Pokud má student již ukončen předmět DP I 460-4001/01 bude mu téma diplomové práce převedeno na projekt, současně se stanovením předmětů k projektu, které si student musí zapsat do svého OSP v době předběžného zápisu. Pokud má student zadané jen téma DP, záleží na domluvě s pedagogem, zda dané téma převede na projekt (student se odhlašuje od tématu vypsaného v IS EDISON a zadává si projekt v IS KATIS).
Zbývající kredity do doporučených 60 kreditů za ročník, si student volí z ostatních předmětů studijního plánu. Případnou náhradu neukončeného volitelného předmětu si volí student dle Odkaz
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.
Studenti po přerušení, po návratu ze stáže nebo před odjezdem na stáž, se řídí pokyny pro svůj ročník a řeší svůj OSP individuálně s tajemnicí katedry informatiky paní Geletičovou nebo se studijní referentkou Mgr. Bogdovou.
Studenti znovu přijatí do studia se řídí pokyny pro svůj ročník.

Pro 2. ročník:
• Student musí z povinných předmětů nového studijního plánu absolvovat předměty DP I – 460-4095/01 a DP II – 460-4096/01. Dále si zapisuje povinné a povinně volitelné předměty 1. ročníku, pokud je nemá ukončeny: zapisuje si: TI - 460-4065/01 pokud nemá ukončený TI 460-4005/01, zapisuje si PaS - 470-4405/01, pokud má neukončený STA 470-4401/01. Neukončené VPMA 470-4116/01 a ML 460-4004/01 nemusí je nahrazovat. Má-li student ukončen předmět DP I 460-4001/01, kredity se mu započítávají do celkového počtu 120 kreditů za studium.
Studenti, kteří mají zadané téma DP si, zapisují povinné předměty DP I 460-4095/01 a DP II 460-4096/01, ať už získali nebo nezískali zápočet z předmětu DP I 460-4001/01. A dále si volí volitelné předměty s ohledem na volitelný předmět SZZ a případně náhradu neukončeného volitelného předmětu dle http://www.cs.vsb.cz/studium/studenti/magisterske-studium/dulezite-informace/
Studenti, kteří nemají zadané téma DP, se musí přihlásit k tématu DP v IS EDISON, přihlášení konzultovat s pedagogem, a to v době předběžného zápisu (od 4.5. do 17.5.2015). Téma DP určuje skladbu povinně volitelných předmětů OSP každého studenta (tyto předměty budou pro studenta „povinné“). Seznam předmětů souvisejících s DP určuje pedagog, který téma vypsal a zveřejňuje jej spolu s tématem v poznámce zadání DP v IS EDISON. Předměty související s DP si student musí zapsat do svého OSP v IS EDISON v době předběžného zápisu. Dále si volí volitelné předměty s ohledem na volitelný předmět SZZ a případně náhradu neukončeného volitelného předmětu dle http://www.cs.vsb.cz/studium/studenti/magisterske-studium/dulezite-informace/
• Studenti, kteří případně budou v AR 2015/16 opakovat 2. ročník:
Pokud student neukončil povinný nebo povinně volitelný předmět 1. ročníku, zapisuje si následující:
PaS 470-4405/01 místo STA 470-4401/01, TI 460-4065/01 místo TI 460-4005/01. Pokud nemá ukončeny ML 460-4004/01 a / nebo VPMA 470-4116/01, nemusí je nahrazovat.
Studenti, kteří mají zadané téma DP si, zapisují povinné předměty DP I 460-4095/01 a DP II 460-4096/01, ať už získali nebo nezískali zápočet z předmětu DP I 460-4001/01. A dále si volí volitelné předměty s ohledem na volitelný předmět SZZ a případně náhradu neukončeného volitelného předmětu dle http://www.cs.vsb.cz/studium/studenti/magisterske-studium/dulezite-informace/
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP mohou studenti získat na oborové katedře. Oborovou katedrou je katedra informatiky.
• Studenti po přerušení, po návratu ze stáže nebo před odjezdem na stáž, se řídí pokyny pro svůj ročník a řeší svůj OSP individuálně s tajemnicí katedry informatiky paní Geletičovou.
Studenti znovu přijatí do studia se řídí pokyny pro svůj ročník.
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Studenti druhého ročníku si pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze nabídky pro druhý ročník.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující magisterské studium a odevzdal diplomovou práci.
Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- Obhajoba diplomové práce.
- Zkouška z povinného předmětu Informační technologie.
- Zkouška z povinně volitelného předmětu. Z níže uvedených povinně volitelných předmětů SZZ si student volí nejméně jeden předmět.
1. Analýza dat
2. Databázové a informační systémy
3. Počítačová grafika a zpracování obrazu
4. Počítačové systémy a sítě
5. Softwarové inženýrství
6. Teoretická informatika

PV - Informatika a výpočetní technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 460-4089/01 ARUO Automatizované řešení úloh s omezeními 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4068/01 DAIS II Databázové a informační systémy II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4079/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4088/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4071/01 MAD I Metody analýzy dat I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4090/01 PP Paradigmata programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4006/01 PES I Petriho sítě I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4078/01 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4082/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4075/01 SNK Softwarový návrh a konstrukce 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4080/01 ANO I Analýza obrazu I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4097/01 FIDBS Fyzická implementace databázových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4023/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4076/01 INP Inženýrství požadavků 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4091/01 KO Kombinatorická optimalizace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4093/01 LP Logické programování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4072/01 MAD II Metody analýzy dat II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4016/01 MaV Modelování a verifikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4084/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4033/02 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4083/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4085/01 TPS Technologie počítačových sítí 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 460-4077/01 TSK Testování a softwarová kvalita 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4092/01 ZPJ Zpracování přirozeného jazyka 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4038/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4101/01 ARD Algoritmy pro rozsáhlá data 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4107/01 ANO II Analýza obrazu II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4099/01 MAD III Metody analýzy dat III 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4074/01 MATD Metody analýzy textových dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4114/01 MAS Multiagentní systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4112/01 PVOS Programování v operačních systémech 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4119/01 SWP Softwarový proces 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4116/01 TEH Teorie her 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4120/01 VD Vizualizace dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4104/01 VEA Vývoj enterprise aplikací 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4109/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4102/01 MAD IV Metody analýzy dat IV 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4113/01 SUS Správa unixových systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4106/01 SMP Standardy a modelování procesů 2 KlZap 20 h/s+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4105/01 UKM Údržba software a konfigurační management 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4058/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4086/01 BIA Biologicky inspirované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4117/01 PA I Paralelní algoritmy I KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4087/01 NAVY Nekonvenční algoritmy a výpočty ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4118/01 PA II Paralelní algoritmy II KlZap 2+2 4 čeština

V - Informatika a výpočetní technika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4106/05 VoIP VoIP 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 470-4116/03 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4201/01 AA Aplikovaná algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4070/01 BI I Business Intelligence and Data Warehouses I 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4121/01 OV I Operační výzkum I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4019/02 PES II Petriho sítě II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4100/01 ABI Algoritmy pro bioinformatiku 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4069/01 AVD Algoritmy vykonávání dotazů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4098/01 BI II Business Intelligence and Data Warehouses II 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 460-4045/02 IM Informační management 2 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4108/01 OV II Operační výzkum II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4054/02 PVBPS Počítačové viry a bezpečnost počítačových systémů 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 460-4060/01 PvP HPC Programování v prostředí HPC 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 470-4121/01 VKzAM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4059/01 AWS Adaptivní webové systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4103/01 AKS Analýza a komprese signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4094/01 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4110/01 KV Kognitivní věda 2 Zk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 460-4046/02 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4048/02 NS Neuronové sítě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4049/02 PM Projektové řízení 2 KlZap 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 470-4506/01 VKzNM Vybrané kapitoly z numerických metod 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 460-4115/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 2 ZaZk 20 h/s+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4034/02 VPL Vybrané partie z logiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 152-0370/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 712-0133/04 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0135/04 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.
• Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština