Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programN2649 - Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 - Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Elektroenergetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4113/01 VPE Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4116/01 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4212/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+14 14 čeština
Výběr v OSP 420-4003/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4213/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+16 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty dle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Obor se dělí na tři zaměření:
o přenos a distribuce elektrické energie
o výroba elektrické energie
o elektrické stroje a přístroje

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Rozsah závěrečných zkoušek:
o Předměty SZZ pro zaměření:
 Přenos a distribuce elektrické energie - Elektroenergetika průmyslových a distribučních sítí
o Další předmět dle zaměření DP.
 Výroba elektrické energie - Zařízení elektráren
o Další předmět dle zaměření DP.
 Elektrické stroje a přístroje - Elektrické stroje resp. Elektrické přístroje
- Technologie výroby zařízení elektroenergetiky

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Elektroenergetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4122/01 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 410-4119/01 EP II Elektrické přístroje II 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 410-4112/01 EE II Elektroenergetika II 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4109/01 TEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4120/01 EP III Elektrické přístroje III 1 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 410-4121/01 ES III Elektrické stroje III 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4115/01 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4210/01 EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4205/01 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4203/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 4+0 8 čeština
Výběr v OSP 410-4201/01 PES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 4+1 8 čeština
Výběr v OSP 410-4214/01 TVZE Technologie výroby zařízení elektroenergetiky 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 410-4211/01 ZE Zařízení elektráren 2 ZaZk 3+2 8 čeština

V - Elektroenergetika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4117/01 POS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4004/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 1+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ER Energetické rušení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4009/01 PSZ Prevence silnoproudých zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština

• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

• Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.

V - Tělesná výchova a kurzy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština