Studijní plán – FEI / N2661 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2661 - Projektování elektrických systémů a technologií
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor -
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - PEST (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4025/01 MSS I Modelování silnoproudých systémů I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 410-4207/01 OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 410-4114/01 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4017/01 UFB Úvod do funkční bezpečnosti 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 420-4019/02 EK Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-4407/03 MTS Matematická teorie spolehlivosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4015/01 MSS II Modelování silnoproudých systémů II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-4018/01 OSJP II Osvětlovací soustavy a jejich projektování II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4016/01 PSR Procesy v systému Reliance 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4026/01 VKED Vybrané kapitoly z elektrodynamiky 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4021/01 DP I Diplomový projekt I 2 Za 0+2 10 čeština
Výběr v OSP 420-4007/01 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 420-4027/01 ZIN Návrh zabezpečovací infrastruktury 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4020/01 PEP Projektování elektrických pohonů 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 420-4022/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+3 20 čeština
Výběr v OSP 420-4024/01 RP Řízená praxe ve smluvních organizacích 2 Za 0+40 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4023/01 ZPS1 Zabezpečovací a protipožární systémy 1 2 KlZap 2+2 4 čeština

1. ročník
Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty dle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
Předměty SZZ pro zaměření:
Projektování
Procesy modelování a řízení systémů
Součástí studijního plánu v obou ročnících jsou i plánované exkurze.

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny, nebo z konverzace.

V - PEST (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4111/01 PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 410-4118/01 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 450-4069/01 PVaT2 Popularizace vědy a techniky 2 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 410-4206/01 ŘES Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 430-4206/01 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 152-0392/02 PSM Start-up podnikání 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-4208/01 ER Energetické rušení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3101/02 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0402/01 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-3102/02 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština

Předmět Popularizace vědy a techniky 2 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.