Studijní plán – FEI / N0788A060001 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2019/2020Studijní programN0788A060001 - Biomedicínské inženýrství
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace -
Typ studianavazující magisterské
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-BIM-Lékařská přístrojová technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4008/04 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4013/04 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4074/01 CZP Certifikace zdravotnických prostředků 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4059/01 MKLEP Metrologie a kalibrace lékařských elektronických přístrojů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4070/01 SZTD Speciální zdravotnická technika a diagnostika 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4071/01 IHTT Infuzní a hemodialyzační technika a technologie 2 ZaZk 12 h/s+0 3 čeština PZ LPT
Výběr v OSP 450-4048/03 KI Klinické inženýrství 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština PZ LPT

• Předmět Lékařská přístrojová technika representuje úrovně znalostí především z oblasti lékařské techniky, metrologie a kalibrace společně se znalostmi metodologie výzkumu a klinického inženýrství.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je
- Obhajoba diplomové práce.
- Ústní zkouška z povinného předmětu Lékařská přístrojová technika.
Okruhy témat pro předmět Lékařská přístrojová technika budou vybrány z předmětů Lékařské diagnostické přístroje, Lékařské terapeutické přístroje, Speciální zdravotnická technika a diagnostika, Infuzní a hemodialyzační technika a technologie, Metrologie a kalibrace lékařských přístrojů, Certifikace zdravotnických prostředků, Klinické inženýrství, Metodologie výzkumu.
- Ústní zkouška z povinného předmětu Metody zpracování biomedicínských dat.
Okruhy témat pro předmět Metody zpracování biomedicínských dat budou vybrány z předmětů Prostředky číslicové techniky, Lékařské zobrazovací systémy I a II, Zpracování biosignálů CZ/ENG, Měření a regulace, Aplikovaná umělá inteligence.

SZZ-BIM-Metody zpracování biomedicínských dat (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4073/01 LZS I Lékařské zobrazovací systémy I 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 3 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4072/01 PČT Prostředky číslicové techniky 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4086/01 LZS II Lékařské zobrazovací systémy II 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4077/01 MaR Měření a regulace 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4075/01 ZBS Zpracování biosignálů 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD
Výběr v OSP 450-4049/03 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština PZ MZD

• Předmět Metody zpracování biomedicínských dat representuje úrovně znalostí z oblasti měření a zpracování biomedicínských dat, měřicí a řídící techniky a aplikované umělé inteligence.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je
- Obhajoba diplomové práce.
- Ústní zkouška z povinného předmětu Lékařská přístrojová technika.
Okruhy témat pro předmět Lékařská přístrojová technika budou vybrány z předmětů Lékařské diagnostické přístroje, Lékařské terapeutické přístroje, Speciální zdravotnická technika a diagnostika, Infuzní a hemodialyzační technika a technologie, Metrologie a kalibrace lékařských přístrojů, Certifikace zdravotnických prostředků, Klinické inženýrství, Metodologie výzkumu.
- Ústní zkouška z povinného předmětu Metody zpracování biomedicínských dat.
Okruhy témat pro předmět Metody zpracování biomedicínských dat budou vybrány z předmětů Prostředky číslicové techniky, Lékařské zobrazovací systémy I a II, Zpracování biosignálů CZ/ENG, Měření a regulace, Aplikovaná umělá inteligence.

NBIM-Biomedicínské inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4043/01 PVDP Praktická výuka - diagnostické přístroje 1 Za 0+40 h/s 2 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4045/01 PVLP Praktická výuka - laboratorní přístroje 1 Za 0+15 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4044/01 PVTP Praktická výuka - terapeutické přístroje 1 Za 0+25 h/s 1 čeština PZ
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština ZT
Výběr v OSP 450-4042/01 SKLP Spolehlivost a konstrukce lékařských přístrojů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 čeština PZ
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 čeština PZ

Studijní program předpokládá možnost přijetí tří různých typů uchazečů. Prvním typem jsou absolventi bakalářského elektrotechnického studijního programu se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání. Ty dále označujeme jako uchazeči typu BMT (Biomedicínský technik). Druhým typem uchazečů jsou absolventi některého slaboproudého oboru elektrotechnického studijního programu (například obory Měřicí a řídicí technika, Řídicí a informační systémy, Automatizace, Telekomunikační technika, Elektronika), které dále označujeme jako uchazeči typu non-BMT. Třetím typem uchazečů jsou absolventi některého bakalářského zdravotnického oboru se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání (například Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent), které dále označujeme jako uchazeči typu non-BMT RA.
Vhodnost jiného programu než typu BMT je dána požadavkem, aby uchazeči absolvovali studijní obor, v jehož rámci by získali znalosti z oblasti elektrotechniky přibližně v rozsahu, jak jej definuje Metodický pokyn ve věstníku MZČR částka 10, 2010 v bodě 3 Technické předměty zajišťující vzdělání elektrotechnického zaměření, nebo aby uchazeči absolvovali studijní program v jehož rámci by získali znalosti z oblasti medicíny a zdravotnictví v rozsahu, jak jej definuje Metodický pokyn ve věstníku MZČR částka 10, 2010 v bodě 6 Základní zdravotnické předměty podle ustanovení § 3 vyhlášky č. 39/2005 a bod 7 Medicínské předměty.
Pro uchazeče typu non-BMT jsou určeny bloky povinně volitelných předmětů obsahující především nezbytné technické a zdravotnické předměty, které z předcházejícího studia v potřebném rozsahu zpravidla postrádají. Ve studijním plánu jsou tyto předměty označeny jako povinně-volitelné (PV) a studenti non-BMT, si sadu pro skupinu určených povinně-volitelných předmětů zapisují povinně celou. Předpoklad je, že pro absolventy elektrotechnického vzdělání bude potřeba dobrat si pouze předměty medicínské a zdravotnické a u absolventů zdravotnických oborů bude potřeba dobrat pouze elektrotechnické předměty tak, aby volbou a náplní předmětů splnili minimální požadavky na znalosti absolventa biomedicínského inženýrství dle zákona č.96/2004 Sb., vyhlášky MZČR 39/2005 Sb. (upřesnění ve Věstníku MZČR částka 10 bodě 3,6 a7, roč. 2010) a vyhlášky MZČR Vyhláška č. 55/2011 Sb.

• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Předmět si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.
• Pro postup do 2. ročníku je nutno v daném akademickém roce získat nejméně 40 kreditů z předmětů 1. ročníku.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možno získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Studenti si vybírají povinně volitelné předměty v zaměřeních dle vystudovaných bakalářský programů (oborů).
• Oborovou katedrou je Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Předměty Praktická výuka - diagnostické přístroje (celková doba 40 hodin), Praktická výuka – terapeutické přístroje (celková doba 25 hodin) a Praktická výuka – laboratorní přístroje (celková doba 15 hodin) absolvují studenti po skončení výuky v letním semestru do zahájení výuky v letním semestru následujícího ročníku v termínech, na něž se individuálně zapíší během letního semestru. Praxe probíhá pod dohledem mentorů na vybraných zdravotnických pracovištích. Předměty mohou absolvovat pouze studenti, kteří prokážou řádným dokladem (očkovací průkaz, potvrzení lékaře) absolvování povinného očkování proti hepatitidě typu B. Očkování musí proběhnout v rozmezí 2-12 měsíců před zahájením předmětu. Očkování je předpokladem pro výkon praxe v ošetřovatelských a nelékařských činnostech ve zdravotnických zařízeních.
• Výuka ve 2. ročníku v letním semestru probíhá jen 10.týdnů.
• Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PVB - Biomedicínské inženýrství (povinně volitelný typu B)Min. předmětů: 4
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4095/01 BioS Biomedicínské senzory 1 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4080/01 BiMe Biomechanika člověka 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4089/01 VZaBitel Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4085/01 VIBI Virtuální instrumentace v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4028/01 TE Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky 1 KlZap 7 h/s+7 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4090/01 AČMT Anatomie člověka a medicínská terminologie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4083/01 AMvBI Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 430-4209/01 EES Elektronika a elektronické systémy 1 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4082/01 Z3DMaAV Základy 3D modelování a aditivní výroby 1 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4099/01 FaPF Fyziologie a patofyziologie 2 ZaZk 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4087/01 MV Metodologie výzkumu 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 450-4084/01 MITŘ Mobilní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4091/01 Patologie člověka 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 410-4215/01 VUEE Výroba a použití elektrické energie 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4031/03 BKY Biokybernetika 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4094/01 MEO Měření elektrických obvodů 2 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4092/01 PPEaPV První pomoc, etika a psychologie ve zdravotnictví 2 Za 10 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4088/01 STeH Systémy a technologie pro eHealth 2 ZaZk 4 h/s+12 h/s 4 čeština

Mimo povinných předmětů předepisuje studijní plán pro uchazeče specificky stanovený okruh povinně volitelných předmětů, kterými si různé typy uchazečů doplňují znalosti tak, aby celková skladba absolvovaných předmětů vyhověla požadavkům vyhlášky č.39/2005 Sb. a uvedeným metodickým pokynům.
• Předměty z tohoto bloku si musí studenti navolit dle předchozího bakalářského studia, jsou rozdělená do 3 zaměření. Nelze si zapsat v navazujícím studiu předměty, které studenti absolvovali v bakalářském studiu, i kdyby předměty měly jiný nebo podobný název.

• Blok non-BMT studijních předmětů je povinný pro studenty z jiných bakalářských programů než Biomedicínských technik. Jedná se o blok určený pro studenty s elektrotechnickým základem. Pro uchazeče typu non-BMT jsou v tomto výběru obsaženy především nezbytné technické a zdravotnické předměty, které z předcházejícího studia v potřebném rozsahu zpravidla postrádají. Studenti si povinně zapisují všechny předměty uvedeného bloku - non-BMT - níže uvedené -
450-4089/01 Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie; 450-4090/01 Anatomie člověka a medicínská terminologie; 450-4099/01 Fyziologie a patofyziologie; 450-4091/01 Patologie člověka; 450-4092/01 První pomoc, etika a Psychologie ve zdravotnictví.

• Blok non-BMT RA studijních předmětů je povinný pro studenty z jiných bakalářských programů než Biomedicínských technik. Jedná se o blok určený pro studenty s medicínským základem z bakalářského studia. Studenti si povinně vybírají všechny předměty uvedeného bloku - non-BMT RA - níže uvedené -
450-4089/01 Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie; 450-4095/01 Biomedicínské senzory; 420-4028/01 Vybrané kapitoly z teoretické elektrotechniky; 430-4209/01 Elektronika a elektronické systémy; 410-4215/01 Výroba a použití elektrické energie; 450-4094/01 Měření elektrických obvodů.


• Blok BMT studijních předmětů je určen pro absolventy programu/oboru Biomedicínský technik. V tomto bloku studijních předmětů si studenti vybírají nejméně čtyři předměty.
• Volba souslednosti povinně volitelných předmětů může být ve skladbě:
směr B1:Virtuální bioinstrumentace v biomedicínském inženýrství, Aplikace mikrokontrolérů v biomedicínském inženýrství, Mobilní informační technologie pro řízení a Systémy a technologie pro eHealth.
směr B2: Biomechanika člověka, Základy 3D modelování a aditivní výroby, Metodologie výzkumu a Biokybernetika. Je povolena i kombinace předmětů v nabízených skladbách povinně volitelných předmětů směrů B1 a B2.

• Upřesňující pokyny k zápisu povinně volitelných předmětů do OSP je možno získat na oborové katedře.
• Oborovou katedrou je Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
Studenti budou při zápisu do studia přiděleni do daného studijního plánu povinně volitelných předmětů, podle svého předchozího bakalářského studia, vždy garantem studijního programu Biomedicínské inženýrství. Přiřazení do studijního plánu garantem zaručuje, že každý student zapsaný v programu absolvuje studium při splnění zákona č. 96/2004 Sb. - zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích právních předpisů, a vyhlášky č. 39/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní program Biomedicínské inženýrství.

NBIM-Biomedicínské inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-4060/01 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4100/01 PMZS Pokročilé metody zpracování signálů 1 ZaZk 0+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4029/03 PHP Programování hradlových polí 1 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4007/03 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-4104/01 AEO Analogové elektronické obvody 1 ZaZk 2 h/s+19 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4061/01 MP2 Magisterský projekt 2 1 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4011/05 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 430-4207/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2 h/s+15 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 2 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/03 VRS Vestavěné řídicí systémy 2 ZaZk 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

• V zimním a letním semestru jsou v nabídce volitelných předmětů Magisterský projekt 1 a Magisterský projekt 2. Pokud si student vybere MP1, musí si zapsat i MP2. V obou předmětech studenti ve skupinkách řeší rozsáhlý odborný projekt dle toho, kterou specializaci studují. V letním semestru v MP2 pak projekt obhajují.
• Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty z nabídky pro druhý ročník.
• Zde si studenti volí předměty dle jejich odborného zaměření tak, aby výsledný počet kreditů z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných bylo minimálně 120 kreditů.