Studijní plán – FEI / B0714A150003 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2022/2023Studijní programB0714A150003 – Počítačové systémy pro průmysl 21. století
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikySpecializace
Typ studiabakalářské
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
SZZ-PSS-Informatika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 460-2001/05 ALG I Algoritmy I 2 KlZap 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-2055/01 OOP Objektově orientované programování 2 ZaZk 1+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-2009/04 SWI Úvod do softwarového inženýrství 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-2016/05 OSY Operační systémy 3 ZaZk 2+3 5 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-2064/01 ZSU Základy strojového učení 3 KlZap 2+2 4 čeština PZ INF
Výběr v OSP 460-2040/03 PB Počítačová bezpečnost 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ INF

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška - dva okruhy v rozsahu předmětů profilujícího základu:

1) Kybernetika - obsahuje látku následujících předmětů:
• Senzory a měření
• Signály a soustavy
• Kybernetika
• Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů
• Číslicová a mikroprocesorová technika I
• Virtuální instrumentace I
• Virtuální instrumentace II

2) Informatika - obsahuje látku následujících předmětů:
• Úvod do SW inženýrství
• Objektově orientované programování
• Algoritmy I
• Operační systémy
• Základy strojového učení
• Počítačová bezpečnost

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - TU Ostrava a je veřejná. Délka trvání státní zkoušky je 30 minut.

SZZ-PSS-Kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 450-2025/01 PAVŘS Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 450-2003/03 SaM Senzory a měření 2 ZaZk 2+2 4 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 450-2009/01 SaS Signály a soustavy 2 ZaZk 3+2 6 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 430-2203/05 ČMT1 Číslicová a mikroprocesorová technika I 2 KlZap 3+2 6 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 450-2019/01 KYB Kybernetika 2 ZaZk 2+2 6 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 450-2028/05 VI1 Virtuální instrumentace I 3 ZaZk 2+2 6 čeština PZ KYB
Výběr v OSP 450-2033/03 VI2 Virtuální instrumentace II 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ KYB

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.

Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce
- ústní zkouška - dva okruhy v rozsahu předmětů profilujícího základu:

1) Kybernetika - obsahuje látku následujících předmětů:
• Senzory a měření
• Signály a soustavy
• Kybernetika
• Programovatelné automaty a vizualizace řídicích systémů
• Číslicová a mikroprocesorová technika I
• Virtuální instrumentace I
• Virtuální instrumentace II

2) Informatika - obsahuje látku následujících předmětů:
• Úvod do SW inženýrství
• Objektově orientované programování
• Algoritmy I
• Operační systémy
• Základy strojového učení
• Počítačová bezpečnost

Státní závěrečná zkouška se uskutečňuje před státní zkušební komisí, která je jmenována v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studium v bakalářských studijních programech VŠB - TU Ostrava a je veřejná. Délka trvání státní zkoušky je 30 minut.

BPSS-Počítačové systémy pro průmysl 21.století (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 420-2004/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-2110/05 MA1 Matematická analýza 1 1 ZaZk 3+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 420-2016/04 TOI Teorie obvodů I 1 KlZap 2+4 6 čeština ZT
Výběr v OSP 440-2103/03 ÚdKT Úvod do komunikačních technologií 1 KlZap 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 410-2204/03 VUEE Výroba a užití elektrické energie 1 KlZap 2+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2400/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 2 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2018/03 EM Elektrická měření 1 KlZap 2+3 6 čeština ZT
Výběr v OSP 430-2201/05 EL Elektronika 1 KlZap 3+2 6 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2201/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 711-0136/04 SRIP Společenská realita v inženýrské praxi 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 420-2017/03 TOII Teorie obvodů II 1 KlZap 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 450-2079/01 ZAP Základy algoritmizace a programování 1 KlZap 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 480-2410/01 FYI Fyzika I 2 ZaZk 2+3 5 čeština ZT
Výběr v OSP 470-2111/05 MA2 Matematická analýza 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština ZT
Výběr v OSP 460-2052/01 UPR Úvod do programování 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 450-2080/01 PIRMS Prostředky implementace řídicích a monitorovacích systémů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2020/03 BS1 Bakalářský seminář 1 3 Za 0+2 8 čeština PZ
Výběr v OSP 711-0527/15 SS Soft Skills I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 450-2029/01 SsUI Systémy s umělou inteligencí 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2092/01 VS Vestavěné systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2021/01 BS2 Bakalářský seminář 2 3 Za 0+3 8 čeština PZ
Výběr v OSP 440-2319/01 BSS Bezdrátové senzorové sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština PZ
Výběr v OSP 450-2057/01 ITSB Inteligentní systémy a technologie pro chytré budovy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-2059/03 PSSF Počítačové systémy pro Smart Factory 3 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/25 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 2 čeština

• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice si zapisují všichni studenti povinně, po ověření znalostí jsou studenti poučení ve smyslu ustanovení §4, Vyhl. 50/1978 Sb. a mohou provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.
• Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
• Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět Soft Skills I je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. Druhý předmět Psychologie I je zařazen ve studijním plánu do 3. ročníku letního semestru.
• Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 15 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1.ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
• Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.
• Předmět č. 470-2111/05 si studenti mohou zapsat také v anglickém jazyce pod č. 470-2111/06.

• Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty se dnem zápisu stávají závaznými.
• Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

• Výuka ve 3.ročníku v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

• Součástí studijního plánu jsou plánované exkurze.

B-CJ (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0124/01 Ab/I-FEI Jazyk anglický b/I pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0125/01 Ab/II-FEI Jazyk anglický b/II pro FEI - pokročilá úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0126/01 Ab/III-FEI Jazyk anglický b/III pro FEI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0127/01 Ab/IV-FEI Jazyk anglický b/IV pro FEI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.

Bc -TV (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština

• Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru.

B-PSS (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/01 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/01 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/01 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/02 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2901/01 CNa/I Jazyk čínský a/I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2903/01 CNa/III Jazyk čínský a/III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0405/01 JN-I Jazyk německý I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0407/01 JN-III Jazyk německý III Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0403/01 NOK-I Německá odborná konverzace I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-2064/01 PVaT1 Popularizace vědy a techniky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2902/01 CNa/II Jazyk čínský a/II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2904/01 CNa/IV Jazyk čínský a/IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0406/01 JN-II Jazyk německý II Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0408/01 JN-IV Jazyk německý IV Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0404/01 NOK-II Německá odborná konverzace II Za 0+2 2 čeština

• Studenti si zapisují volitelné předměty dle svých preferencí, aby si doplnili požadovaný počet kreditů v jednotlivých semestrech.
• Pro letní semestr si studenti zapisují volitelné předměty pouze z nabídky pro 3. ročník.
• Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu.
• Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+N) může zapsat pouze jednou.
• Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.
Studenti si mohou během studia na FEI z této nabídky Institutu jazyků zapsat předměty za maximálně 4 kredity, kapacitu předmětů určuje Institut jazyků.
Předměty zaměřené na angličtinu si mohou zapisovat studenti až po vykonání zkoušky z angličtiny (standardně po absolvování čtyř semestrů angličtiny).
Německý jazyk a čínský jazyk je možno studovat nad rámec povinného počtu kreditů (180 kreditů).

B-TV (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.roč. 1 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2.roč. 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština

B-V-CJ (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykPZSZZ
Výběr v OSP 712-0120/01 Aa/I-FEI Jazyk anglický a/I pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0121/01 Aa/II-FEI Jazyk anglický a/II pro FEI - začátečnická úroveň 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0122/01 Aa/III-FEI Jazyk anglický a/III pro FEI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0123/01 Aa/IV-FEI Jazyk anglický a/IV pro FEI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština

• Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Angličtina pro začátečníky je určena jen studentům, kteří výuku angličtiny na střední škole neměli vůbec nebo pouze 2 roky. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.