116-0301 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0301/01 1999/2000 2009/2010 2
116-0301/02 2004/2005 2009/2010 6
116-0301/03 2010/2011 2010/2011 2
116-0301/04 2011/2012 4
116-0301/05 2011/2012 5
116-0301/06 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup 2. Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu 3. Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti 4. Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí 5. Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky 6. Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení 7. Diskutovat parametry prostředí obchodu pro zajištění jeho žádoucího (očekávaného) rozvoje

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je formou přednášek vymezit význam, úlohu a funkce obchodu v ekonomice společnosti, poukázat na nové směry rozvoje obchodu v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Dále pak popsat obsah a způsob realizace obchodních procesů a vymezit dvě nedílné součásti těchto procesů - nákup a prodej. Podstatou předmětu je charakteristika základních pojmů, vztahů, účastníků a faktorů ovlivňujících provádění obchodních transakcí.

Povinná literatura:

FILIPOVÁ, Alena. Umění prodávat. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3511-5. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007. 155 s. ISBN 978-80-247-1479-0. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Doporučená literatura:

CIMLER, Petr. a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem vyjednávání. Přel. E. Černá. Praha: Grada, 2011. 202s. ISBN: 978-80-247-3752-2. KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.