116-0308 – Marketingové řízení (MR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0308/01 2004/2005 2009/2010 4
116-0308/02 1999/2000 5
116-0308/03 2008/2009 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Sestavit situační analýzu. 2.Klasifikovat indikátory měření trhu. 3.Vytvořit analýzu ziskovosti a produktivity. 4.Kategorizovat typy marketingových strategií. 5.Navrhnout programy marketingového mixu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět charakterizuje obsah marketingového řízení a specifikuje obsah práce marketera. V rámci předmětu je specifikován obsah situační analýzy v členění na vnitřní a vnější analýzu. Zvláštní pozornost je věnována zejména analýze konkurence a analýze zákazníka. Na situační analýzu navazuje vymezení strategických alternativ z hlediska členění na ofenzivní a defenzivní. Marketingové strategie jsou rozpracovány v rámci jednotlivých programů marketingového mixu. Předmět se rovněž zaměřuje na vysvětlení způsobu organizace marketingových činností a vymezení tvorby marketingového plánu.

Povinná literatura:

SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, s. 233 – 262. In: BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Sylaby a případové studie. Ostrava: Repronis, 2004. 100 s. ISBN 80–7329–077–4. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Přeložil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. PELSMACKER,P. M. GEUENS a J. Van den BERGH. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 584 s. ISBN 80-247-0254-1. HORÁKOVÁ,H. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2003. ss.204 ISBN 80-247-0447-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.