116-0328 – Marketingový výzkum B (MVB)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Jana Valečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0328/01 2004/2005 2009/2010 4
116-0328/02 2010/2011 2011/2012 4
116-0328/03 2012/2013 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Navrhnout vhodný způsob řešení výzkumného problému. 2. Klasifikovat metody marketingového výzkumu. 3. Pochopit způsob tvorby výběrového souboru. 4. Aplikovat kvantitativní metody marketingového výzkumu. 5. Aplikovat kvalitativní metody marketingového výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je rozšířit studentům přehled o významu marketingového výzkumu. Dále by studenti měli být seznámeni s konkrétními statistickými metodami, které se využívají ve výzkumné praxi. Zároveň by studenti měli získat praktické zkušenosti realizací vlastního konkrétního výzkumného projektu.

Povinná literatura:

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2. KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5.

Doporučená literatura:

BUDÍKOVÁ, Marie et al. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-3243-5. PECÁKOVÁ, Iva. Statistika v terénních průzkumech. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 231 s. ISBN 978-80-86946-74-0. ŘEZANKOVÁ, Hana et al. Shluková analýza dat. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 218 s. ISBN 978-80-86946-81-8.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0302 MVA Marketingový výzkum A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.