116-0332 – Produktový management (PM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0332/01 2009/2010 2009/2010 4
116-0332/02 2010/2011 2011/2012 4
116-0332/03 2012/2013 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1. Definovat jednotlivé funkce produktového managementu, kategorizovat typy produktů a atributy produktu na B2C trhu. 2. Analyzovat produktový sortiment a navrhnout jeho optimalizaci. 3. Vysvětlit proces vývoje nového produktu a navrhnout vhodnou strategii pro zavedení nového produktu na trh a pro řízení cyklu jeho tržní životnosti. 4. Rozhodnout o jednotlivých atributech produktu a znát principy řízení atributů produktu. 5. Navrhnout vhodnou metodiku testování produktu a jeho atributů, klasifikovat a aplikovat metody a techniky testování produktu a jeho atributů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé funkce produktového managementu na B2C trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o produktovém sortimentu, o konkrétních produktech a jejich atributech, o vývoji, testování a zavádění nových produktů na trh a o řízení produktů v průběhu celého cyklu jejich tržní životnosti. V rámci výuky je důraz kladen nejen na zvládnutí teoretické báze, ale rovněž na praktické aplikace získaných informací.

Povinná literatura:

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. 796 s. ISBN 80-247-1481-7. VELČOVSKÁ, Šárka. Marketingové pojetí výrobku a komunikace: Testování výrobku. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2007. 64 s. ISBN 978-8024813417.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. VELČOVSKÁ, Šárka. Product Management. Studijní opory v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. VELČOVSKÁ, Šárka. Zhodnocení mezigeneračních postojů českých spotřebitelů ke značkám kvality potravin. SAEI, vol. 50. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2018. 290 s. ISBN 978-80-248-4162-5. VELČOVSKÁ, Šárka. Marketing Concept of Product. Studijní opory v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, klíčová aktivita KA 03 3/2014-2/2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. 123 p.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0300 MG Marketing Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.