116-0401 – Obchodní činnosti (OC)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0401/01 2012/2013 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit význam a úlohu obchodní činnosti jako lidské aktivity a jako odvětví hospodářství, aplikovat marketingový přístup. 2. Charakterizovat dvě stránky obchodu - nákup a prodej jako podnikové činnosti specifického významu, zdůraznit důležitost lidského prvku pro jejich efektivitu. 3. Klasifikovat a porovnat nositele velkoobchodní a maloobchodní činnosti. 4. Využít metody a postupy územní analýzy pro lokalizaci obchodních jednotek a optimalizaci maloobchodních sítí. 5. Vysvětlit současné vývojové tendence obchodu, charakterizovat jejich projevy a důsledky. 6. Klasifikovat obchodní provoz a jeho prvky, demonstrovat jejich variantní propojení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je formou přednášek vymezit význam, úlohu a funkce obchodu v ekonomice společnosti, poukázat na nové směry rozvoje obchodu v nadcházejícím procesu globalizace ekonomiky. Dále pak popsat obsah a způsob realizace obchodních procesů a vymezit dvě nedílné součásti těchto procesů - nákup a prodej. Podstatou předmětu je charakteristika základních pojmů, vztahů, účastníků a faktorů ovlivňujících provádění obchodních transakcí.

Povinná literatura:

FILIPOVÁ, Alena. Umění prodávat. 3. dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3511-5. TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada, 2007. 155 s. ISBN 978-80-247-1479-0. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Chování zákazníka. Praha: Grada, 2011. 360 s. ISBN 978-80-247-3528-3.

Doporučená literatura:

CIMLER, Petr. a Dana ZADRAŽILOVÁ. Retail management. Praha: Management Press, 2007. 307 s. ISBN 978-80-7261-167-6. KORDA, Philippe. Zlatá pravidla obchodního vyjednávání: jak obhájit své ceny a marže a stát se mistrem vyjednávání. Přel. E. Černá. Praha: Grada, 2011. 202s. ISBN: 978-80-247-3752-2. KOTLER,P., Moderní marketing. 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.