541-0002 – Hydrogeochemie (HGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0002/01 2004/2005 2009/2010 3
541-0002/02 2006/2007 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí o chování majoritních aniontů a kationtů ve vodách, stopových prvků a organických mikropolutantů. Pochopení základní hydrogeochemických principů. Hodnocení kvality povrchových a podzemních vod na základě znalostí geologického podloží.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje informace o základních vlastnostech vodných systémů, chemickém složení vod s ohledem na formu výskytu a vlastnosti jednotlivých složek. Chemické reakce a rovnováhy ve vodách, anorganické látky ve vodách (hlavní kationty, toxické kovy, hlavní anionty, sloučeniny dusíku a fosforu), karbonátová chemie vodných systémů. Je řešena problematika vlivu horninového prostředí na hydrochemické složení přírodních vod (majoritní a minoritní složky): Složení, vlastnosti a klasifikace přírodních vod. Rozdíly v chemickém složení "čistých" povrchových a podzemních vod. Organické látky ve vodách (huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy). Složení, vlastnosti a klasifikace odpadních vod.

Povinná literatura:

Doušová B., Bůžek F.: Chemie životního prostředí. VŠCHT Praha. 2016, 1-130. ISBN: 978-80-7080-979-2. Horáková M. et al.: Analytika vody. Skripta VŠCHT Praha, 2. vydání (2007 dotisk), 1-335. ISBN: 978-80-7080-520-6 Kopp J., Křivánek J., Kyslík P., Němec J.: Drobné vodní toky v České republice. Nakladatelství CONSULT. 2006. 1-256. ISBN: 80-903482-1-1. Pitter P.: Hydrochemie. VSCHT Praha, 5. vydání, 2015. 1-792. ISBN: 80-03-00526-6 Sýkora V., Kujalová H., Pitter P.: Hydrtochemi pro studenty bakalářského studia. VŠCH Praha.2016.1-291. ISBN: 978-80-7080-949-5. Šráček O., Datel J., Mls J. (2002): Kontaminační hydrogeologie. Učební texty Univerzity Karlovy. ISBN: 80-246-0521-X

Doporučená literatura:

Krásný J. et al.: Podzemní vody. Regionální geologie prostých a minerálních vod. ČGS Praha. 2012, 1-144. Pačes T.: Úvod do hydrogeochemie. Technická univerzita v Liberci, 2011, 1-79. , ISBN 978-80-7372-748-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.