541-0015 – Petrografie (PG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0015/01 1996/1997 2005/2006 3
541-0015/02 1999/2000 8
541-0015/03 2005/2006 2009/2010 8
541-0015/04 2006/2007 2009/2010 8
541-0015/05 2016/2017 8
541-0015/06 2019/2020 5
541-0015/07 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení hlavních systémů klasifikace hornin, procesů vzniku a vývoje základních horninových typů a metod výzkumu hornin. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia a klasifikace hornin Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji hornin Aplikovat základní metody výzkumu na popis hornin Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých příkladech využití hornin

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Objekt zájmu petrografie, zemská kůra a její chemické složení, procesy vzniku hornin. genetická kriteria základního členění hornin (magmatické, sedimentární a metamorfované horniny). Zákonitosti vzniku vyvřelých hornin, klasifikační principy na bází fázového (minerálního) složení a chemického složení hornin, vztah k „plate tectonic“. Význam magmatických hornin pro základní a aplikovaný geologický výzkum. Sedimentátní horniny vznik (zvětrávání, transport, sedimentace) klasifikace klastických a cementačních sedimentů. Geneze metamorfních hornin, fyzikální a chemické faktory podílející se na metamorfních procesech. Petrogenetické mřížky, metamorfní fácie a zonografie. Problematika různých klasifikací metamorfovaných hornin.

Povinná literatura:

Holub, F. Obecná a magmatická petrologie. Karolinum, Praha, 2002. Kudělásková, M. Optické určování minerálů a hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1980. - 408 s. Kudělásková, M. Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. Kudělásková, M. Petrografie. 2. část, Systematická petrografie vyvřelých hornin Vysoká škola báňská, Ostrava, 1981. Kudělásková, M. Petrologie – sedimenty. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1988. Kudělásková, M. Petrologie metamorfovaných hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1989. Kudělásková, M. Systematický přehled metamorfovaných hornin Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. Kukal, Z. Návod k pojmenování a klasifikace sedimentů. Vydav. ÚÚG, Praha, 1985. Suk, M. Petrologie metamorfovaných hornin. Academia, Praha, 1979.

Doporučená literatura:

Staněk, J., Gregerová, M. Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných materiálů, Univerzita J.E. Purkyně, Brno, 1984. Gregerová, M., Fojt, B., Vávra, M., Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů, Moravské zemské muzeum, Brno, 2002.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.