541-0024 – Výpočet zásob nerostných surovin (VZNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0024/01 2005/2006 5
541-0024/02 2009/2010 5
541-0024/03 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti výpočtů zásob nerostných surovin a jejich zpracovávání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Účel a využití výpočtů zásob. Terminologie zásob ložisek nerostných surovin a jejich klasifikace (národní a mezinárodní klasifikace, problémy jejich vztahu). Geologické a vytěžitelné zásoby jejich význam a vzájemný vztah (geologické, technické a ekonomické modely zásob). Podmínky využitelnosti zásob, jejich význam a otázky jejich tvorby. Základní formulace procedury odhadu zásob a jeho obecné geologicko-průzkumné problémy. Základní ložiskové parametry a problémy jejich určování z pohledu výpočtů zásob.Tradiční metody výpočtu zásob a principy moderních metod výpočtů zásob. Odvozování vytěžitelných zásob. Hodnověrnost a přesnost výpočtů zásob. Racionální využívání zásob a problematika hospodaření s nimi, evidence a bilance zásob ložisek nerostných surovin.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. Horní zákon a vybrané návazné předpisy.

Doporučená literatura:

PETERS W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987. SCHEJBAL C.: Výpočet zásob ložisek nerostných surovin. Montanex, Ostrava, 2005.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.