541-0025 – Všeobecná geologie (VG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0025/01 1999/2000 2010/2011 5
541-0025/02 1999/2000 2008/2009 5
541-0025/03 1999/2000 2008/2009 5
541-0025/04 2002/2003 5
541-0025/05 2003/2004 2009/2010 6
541-0025/06 1999/2000 2009/2010 5
541-0025/07 2006/2007 5
541-0025/08 2006/2007 5
541-0025/09 2016/2017 5
541-0025/10 2016/2017 5
541-0025/11 2019/2020 5
541-0025/12 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země, pochopení geologického cyklu a principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Geologie - její disciplíny, cyklus geologických procesů, vnitřní a vnější geologické procesy, hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy, stavba a složení zemského tělesa, teorie litosférických desek, vrstva a souvrství - zákonitost ve vrstevním sledu, úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Sekundární struktury. Spojité struktury – flexury a vrásy, zlomy a jejich klasifikace, příkrovová stavba, pukliny a kliváž, magmatismus vulkanismus, pyroklastika, doprovodné sopečné jevy, metamorfóza - struktury metamorfitů, exogenní dynamika, zvětrávání, svahové pohyby, geologická činnost vody, krasové jevy, geologická činnost ledovců.

Povinná literatura:

KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha, 1988. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm

Doporučená literatura:

KUMPERA O. (1987): Všeobecná geologie - učební texty pro studenty hornických oborů. - ES VŠB Ostrava, 265 s. KUMPERA O., FOLDYNA J., ZORKOVSKÝ V.(1988): Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 521 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.