541-0032 – Exkurze z mineralogie a petrografie (EMP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0032/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0032/02 2004/2005 2009/2010 0
541-0032/03 2005/2006 2
541-0032/04 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je praktické ověření znalostí a vědomostí týkajících se mineralogie a petrografie při terénní praxi na vybraných ložiscích a přírozených výskytech minerálů, hornin a nerostných surovin.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu, na kterých je student seznámen se stručnou geologií oblasti a poté s konkrétní mineralogickou, nebo petrografickou zvláštností. Na lokalitách pak studenti provádí odběry vzorků minerálů a hornin podle pokynů vedoucího exkurze, poznatky zapisují do terénního deníku. Lokality mají charakter lomů (činných i opuštěných), dolů, terénních výchozů. Studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo zaměstnanců činných provozů.

Povinná literatura:

Geologická mapa ČR (libovolné měřítko)

Doporučená literatura:

Mísař Z. - Dudek A. - Havlena V. - Weiss V.: Geologie ČSSR I, Český masív. Státní pedagog. nakl. Praha, 1983

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.