541-0034 – Strukturní geologie (SG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0034/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0034/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0034/03 1999/2000 2016/2017 5
541-0034/04 2005/2006 5
541-0034/05 2009/2010 5
541-0034/06 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení základních principů strukturní analýzy a strukturně-tektonické analýzy a to jak v teoretické, tak praktické rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní principy strukturní geologie - analýza geologických struktur, deskriptivní a kinematická analýza, napětí a základy teorie přetvoření, primární struktury magmatitů - konkordantní a diskordantní intruze a jejich vnitřní stavba, diapiry, zlomy a duktilně - křehké střižné zóny, kliváž, metamorfní foliace, S-C mylonity - tektonity, pukliny – klasifikace a geneze, vrásy, flexury - mechanismy vrásnění - klasifikace vrás, příkrovová stavba, akreční klíny, tektonika litosferických desek, strukturně-tektonické poměry hlavních typů mobilních zón litosféry.

Povinná literatura:

KUMPERA, O. a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha (1988) JAROŠ, J., VACHTL, J.: Strukturní geologie, ACADEMIA Praha (1992)

Doporučená literatura:

CHÁB, J. a kol.: Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha (1983) PRICE N. J. and COSGROVE J. W. : Analysis of geological struktures, Cambridge Univ. Press, Cambridge. (1990) DAVIS G. H.: Structural geology of rocks and regions, John Wiley and Sons, New York. (1984) PLUIJM van der B.A. and MARSHAK S.: Earth Structure: An Intudaction to Structural Geology and Tectonics, WCB/McGraw-Hill. (1997) GROSHONG R.H. jr.: 3-D Structural Geology, Springer (2006)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.