541-0036 – Kontaminační hydrogeologie (KHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0036/01 2005/2006 2017/2018 5
541-0036/02 2014/2015 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Voda v horninovém prostředí, základní principy akumulace a proudění podzemních vod. Přehled kontaminantů v podzemních vodách – organické, anorganické kontaminanty, bakteriologická kontaminace. Transport kontaminantů v podzemních vodách – transportní procesy: advekce, hydrodynamická disperze, sorpce, degradace. Proces přirozené atenuace – metodika hodnocení přirozené atenuace na kontaminovaných lokalitách. Metody průzkumu znečištění – saturovaná, nesaturovaná zóna, monitorovací systémy. Obecná ochrana vod – ochrana kvality vod, ochrana tvorby podzemních vod, ochrana vod před nadměrným využíváním. Základy sanace podzemních vod - aktivní a pasivní metody. Sanace saturované, nesaturované zóny. Analýza rizik kontaminovaného území – metodika. Legislativa v ochraně podzemních a povrchových vod. Implementace Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., DATEL, J., MLS, J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Nakladatelství Karolinum. Univerzita Karlova Praha

Doporučená literatura:

PELIKÁN, V. (1983): Ochrana podzemních vod. SNTL Praha KLECKOWSKI, S.A. ET AL. (1984). Ochrona wod podziemnych. Warszawa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.