541-0037 – Regionální geologie (RG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0037/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/03 2004/2005 4
541-0037/04 1999/2000 2009/2010 4
541-0037/05 2009/2010 4
541-0037/06 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Regionální geologie je odpovídající poznání geologického vývoje a regionálně geologických poměru na území České republiky, tj. Českého masivu a Západních Karpat. V případě zahraničních studentů jsou podle země původu operativně připraveny podklady pro odpovídající území jejich země.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Postavení Českého masívu v rámci geologické stavby Evropy - regionální členění Českého masívu, Moldanubikum, Kutnohorsko-svratecká oblast, Středočeská oblast (Bohemikum), Barrandienské paleozoikum, Krušnohorské krystalinikum, Lugikum, Orlicko-sněžnické krystalinikum (včetně novoměstského, zábřežského a staroměstského krystalinika), Moravskoslezská oblast, Brunovistulikum, Paleozoikum moravskoslezské oblasti, Permokarbonské pánve Českého masívu, Platformní vývoj Českého masívu, Česká křídová pánev, Český masív v terciéru, Kvarterní vývoj Českého masívu, Vztah Českého masívu a alpsko-karpatského orogénu Vnější Karpaty - flyšové pásmo a čelní karpatská předhlubeň.

Povinná literatura:

Multimediální účební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm Chlupáč I. a kol. (2002): Geologická minulost České republiky, Academia Praha. Mísař, J. (1983): Regionální geologie ČSSR I. - Český masiv, SNTL Praha. Kumpera, O., Vašíček, Z. (1988): Základy historické geologie a paleontologie, SNTL Praha. Mišík a kol. (1985): Stratigrafická a historická geologia, SPN Bratislava Kováč, M. a kol. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát, skripta PřF MU Brno.

Doporučená literatura:

Cháb et al. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu., ČGS Praha.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.