541-0054 – Ložiska nerostných surovin a výpočet zásob (LNVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0054/01 2007/2008 5
541-0054/02 2019/2020 2019/2020 5
541-0054/03 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti ložisek nerostných surovin a výpočtů zásob pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač se seznámí s významem nerostných surovin pro ekonomiku státu, s vymezením pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, ale i s faktory, které ovlivňují význam ložisek. Obsahem předmětu je i mineralogické a petrografické složení ložisek nerostů, jejich struktury a textury. Vysvětleny jsou zásady klasifikace ložisek nerostů.a geologické podmínky vzniku ložiskových akumulací, geneze ložisek nerostných surovin a jejich morfologie. Obsahem přednášek je rovněž přehled základních průmyslových typů ložisek rud, nerud a kaustobiolitů. Podrobně se posluchač seznámí s problematikou a významem klasifikace zásob i s metodami výpočtu zásob ložisek nerostů a vztahem výpočtu zásob a osvojování ložisek nerostů. Obsahem přednášek jsou i otázky spojené s evidencí a bilancí zásob ložisek nerostů.

Povinná literatura:

Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. Sivek M.: Výpočet zásob ložisek nerostů. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2006. Dopita M., Havlena V., Pešek J.: Ložiska fosilních paliv.Praha, SNTL/ALFA, 1985. Evans A. M.: Ore Geology and Industrial Minerals. Blackwell Science Ltd., Malden /Oxford/Carlton, 1993, 389 pp.

Doporučená literatura:

Kesler S. E.: Mineral Resources, Economics and the Environment. Prentice Hall, 1994, 391 pp. Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/ Moon Ch.J., Whateley M.K.G., Evans A.M. Introduction to mineral exploration. Blackwell Publishing, 2006, 481 pp. Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. United States Geological Survey (USGS): International Mineral Statistics – States: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.