541-0055 – Technické kulturní památky (TKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0055/01 2007/2008 4
541-0055/02 2017/2018 2017/2018 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s technickými kulturními památkami, které se nachází na území České republiky. Studenti mají získat znalosti, které jim umožní kategorizovat jednotlivé technické památky podle stupně jejich zachovalosti, v oblasti výzkumu, evidence a obnovy technických památek porovnat tento stupeň jejich zachovalosti, posoudit současný stav a při praktických cvičeních dokázat navrhnout metody možné obnovy. U památek hornického charakteru, které představují významnou část osnovy předmětu musí studenti umět popsat jejich původní funkční zařazení, vysvětlit pro jaké účely byly při hornické práci využívány. V rámci předmětu si studenti rozšíří svoje poznatky také o ostatní typy technických památek na našem území. Během cvičení vytvoří přehled technických památek na daném území České republiky, ve které zkompletují celý soubor technických památek, na základě analýzy tyto památky rozdělí do jednotlivých skupin a seřadí podle stupně jejich důležitosti a doplní jejich základní charakteristikou. Cílem takto koncipované výuky předmětu je naučit studenty posoudit význam informací získaných v průběhu studia tohoto předmětu, diferencovat mezi podstatnými a méně podstatnými, tyto umět shrnout, porovnat a vybrat z nich důležité a podstatné pro svou další profesi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Technické kulturní památky podává studentům přehled o technických památkách, nacházejících se na území České republiky. Obsahová náplň je sestavena tak, aby se nestal pouhým výčtem jednotlivých technických zajímavostí na území ČR. Proto je podstatná část osnovy věnována také problematice spojené s výzkumem, evidencí a využitím technických památek, je provedena kategorizace těchto památek. Hlavní pozornost je věnována především technickým památkám uhelného a rudného hornictví v ČR i dalším technickým památkám, které mají spojitost s hornickou činností a jejich vlivu na rozvoj cestovního ruchu zejména v průmyslových oblastech, na památky tohoto typu bohatých. V neposlední řadě je věnována pozornost také problematice technického muzejnictví a technickým muzeím, skanzenům hornictví, architektury, lidových tradic apod. (návaznost na předmět „Muzejnictví“). Významnou část osnovy předmětu tvoří kapitola věnovaná výjimečným památkám zapsaným na seznamu UNESCO a národním kulturním památkám, zejména pak těm, které mají charakter technických památek.

Povinná literatura:

BLÁHA, J.; JESENSKÝ, V.; MACEK, P.; RAZÍM, V.; SOMMER, J. J.; VESELÝ, J. (2005): Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Národní památkový ústav, ÚOP středních Čech, ISBN: 80-86516-18-0. GIRSA, V.; HOLEČEK, J.; JERIE, P.; MICHOINOVÁ, D. (2004): Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. Národní památkový ústav, generální ředitelství, ISBN: 80-86234-36-3. PEK, T. (2009): Stavební památky. Specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Wolters Kluwer ČR, ISBN 978-80-7357-462-8.

Doporučená literatura:

KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1. MATĚJ, M., KLÁT, J., KORBELÁŘOVÁ, I. (2009): Kulturní památky Ostravsko - karvinského revíru. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-52-3. VOJTAL, P. (2007): Technické kulturní památky, skripta Slezské univerzity v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.