541-0069 – Hydrogeologie (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0069/01 1999/2000 2009/2010 6
541-0069/02 2004/2005 2016/2017 7
541-0069/03 1999/2000 2009/2010 4
541-0069/04 1999/2000 2005/2006 5
541-0069/05 2001/2002 2009/2010 5
541-0069/06 1999/2000 2009/2010 7
541-0069/07 2005/2006 2009/2010 8
541-0069/08 2015/2016 8
541-0069/09 2016/2017 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou hydrogeologie – podmínkami vzniku, akumulace a pohybu podzemních vod a jejich základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Osnova přednášek 1) Hydrogeologie - základní členění a její hlavní úkoly 2) Voda v zemské kůře. Základní pojmy systému voda – hornina. 3) Fyzikální vlastnosti tekutin. Fyzikální vlastnosti zvodněného prostředí (propustnost, průtočnost, pórovitost, objemová pružnost zvodněné vrstvy, zásobnost, hydraulická vodivost - základní vztahy a jednotky). 4) Systematika druhů filtračních toků - základní charakteristiky a přehled základních přítokových rovnic. 5) Zákon spojitosti toku - obecná rovnice kontinuity. Lineární odporový zákon Darcyho Nelineární zákony filtrace. Turbulentní proudění. 6) Základní výpočetní rovnice pro tlakové a tíhové filtrační toky v podmínkách ustáleného 7) Základní výpočetní rovnice pro tlakové filtrační toky v podmínkách neustáleného proudění. 8) Depresní kužel (tvar a charakteristiky). Interference depresí - základní výpočetní vztahy. 9) Fyzikálně-senzorické vlastnosti podzemních vod a zvodněného kolektoru. (teplota, tlak, hustota, objemová roztažnost, vodivost, viskozita, povrchové napětí, pach, chuť, zákal) 10) Chemické vlastnosti podzemních vod (prosté a minerální vody - geneze chemického složení, majoritní ionty, hydrochemické hodnocení podzemních vod - klasifikace, zpracování hydrochemických dat, vzorkování, reprezentativnost vzorků) 11) Rovnice hydrologické bilance. 12) Základy hydrometrie povrchových toků a podzemních vod. 13) Geohydrodynamické systémy. (základní klasifikace a charakteristiky geohydrodynamických systémů). 14) Režim podzemních vod. Znalosti prokazované po ukončení předmětu: Student prokazuje znalosti základní terminologie v problematice podzemních vod, fyzikálních a chemických procesů vzniku, filtrace a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: Student umí provést základní výpočty s využitím analytických vztahů podzemní hydrauliky. Je schopen sestavit hydrogeologický řez a hodnotit chemismus podzemních vod.

Povinná literatura:

Šráček O., Kuchovský T.: Základy hydrogeologie Vydavatelství MU Brno, 2003, ISBN 80 -210 -3146 -8, 186 s. Homola V., Grmela A. Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava, 1991, ISBN 80-7078-093, 179 s. Krásný J. et al.: Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství České geologické služby, 2012, ISBN 978-80-7075-797-0, 1143 s.

Doporučená literatura:

Fetter C.W: Applied hydrogeology. 4th Edition. Prentice - Hall, Inc, 2001, ISBN 0-13-088239-9, 598 s. Brassington R.: Field Hydrogeology. Geological Society of London, 2007, ISBN 13:978-0-470-01828-6, 264 s. Domenico P. A., Shwartz F. W. Physical and Chemical Hydrogeology, 1997, 2nd edition, ISBN 13:978-0471597629.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.