541-0074 – Sedimentologie (S)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0074/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0074/02 1999/2000 5
541-0074/03 2005/2006 2008/2009 5
541-0074/04 2009/2010 5
541-0074/05 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení klasifikací sedimentárních hornin a sedimentačních prostředí. Student by měl dokázat interpretovat složení a vznik sedimentu, posoudit charakter a rozsah vzniklého sedimentárního tělesa.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Sedimenty a jejich klasifikace. Vrstvy a sedimentární textury. Sedimentační prostředí a jejich charakteristika: sedimenty aluviální, jezerní a deltové. Eolické a glacigenní uloženiny. Mělkomořská sedimentace klastik a karbonátů. Hlubokomořská sedimentace. Reziduální sedimenty a zvětralinové pláště. Sedimenty a klima. Globální a regionální sedimentační cykly. Základy sekvenční stratigrafie. Čtvrtohorní zvětrávací proces a sedimenty.

Povinná literatura:

SKUPIEN, P., Z. VAŠÍČEK: Multimediální texty ze sedimentologie. 2008, http://geologie.vsb.cz/Sedimentologie/Default.htm HLADIL J.: Karbonátová sedimentární tělesa I. - Skripta PřF MU, Brno 1996. JANOČKO, J. a kol.: Základy environmentálnej sedimentológie. – Vyd. M. Vaška, 1999, Prešov, 1-260. KONTA J.: Kvantitativní systém reziduálních hornin, sedimentů a vulkanoklastických uloženin. - UK, Praha 1972.

Doporučená literatura:

KUKAL Z.: Rychlost geologických procesů. - Academia, Praha 1983. KUKAL Z.: Návod k pojmenování a klasifikaci sedimentů. - Metodická příručka 2. ÚÚG, Praha 1985. KUKAL Z.: Základy sedimentologie. - Academia, Praha 1986. SKOČEK V.: Petrologie sedimentů. - PřF UK, Praha 1993.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.