541-0090 – Historická a regionální geologie (HRG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0090/01 1999/2000 2009/2010 5
541-0090/02 1999/2000 2013/2014 6
541-0090/03 2012/2013 8
541-0090/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení principů určování stáří hornin a geologických procesů. Studenti by měli dokázat odlišit jednotlivé etapy vývoje Země a definovat jejich charakteristické znaky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy stratigrafie, paleogeografie a geotektoniky. Přehled paleontologického systému a základy názvosloví. Vznik Země a její nejrannější vývojové etapy. Charakteristika prekambria a jeho zvláštnosti. Rozdělení prvohor, druhohor, třetihor, geologie čtvrtohor. Definice a stratigrafické členění útvarů, spodní a svrchní hranice. Vývoj života a hlavní události. Charakteristika klasických oblastí a vývojů. Český masiv, vymezení a členění. Popis hlavních celků. Základní rysy vývoje a rozdělení Západních Karpat se zaměřením na vnější Karpaty.

Povinná literatura:

CHLUPÁČ I., a kol. (2002): Geologická minulost České republiky. Academia Praha. KUMPERA, O., VAŠÍČEK, Z. (1989): Základy historické geologie a paleontologie. - SNTL Praha. KOVÁČ, M. et al. (1993): Alpínsky vývoj Západných Karpát. - Skripta Masarykovy univerzity Brno.

Doporučená literatura:

Multimediální účební texty "Regionální geologie České republiky": http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/default.htm, Multimediální účební texty "Základy stratigrafie a paleontologie" http://geologie.vsb.cz/paleontologie/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.