541-0096 – Muzejnictví (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuMgr. Kateřina Barcuchová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0096/01 1999/2000 2009/2010 2
541-0096/02 1999/2000 2009/2010 3
541-0096/03 1999/2000 2005/2006 0
541-0096/04 2002/2003 2017/2018 3
541-0096/05 2016/2017 2020/2021 3
541-0096/06 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dát studentům všeobecný přehled o muzejnictví, objasnit jim základní problémy spojené s muzejnictvím představujícím významný prvek v cestě za poznáním naší minulosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili vyjmenovat a charakterizovat hlavní mezníky vývoje muzeologie jako vědního oboru, popsat a vysvětlit obecné principy a funkci muzeí u nás i ve světě. Na základě analýzy se naučí kategorizovat muzea podle jejich zaměření, porovnat a posoudit jejich úroveň podle stupně jejich prezentační úrovně a klasifikovat je podle významu pro naši společnost. Studenti budou schopni seřadit muzea podle typu jejich zaměření a zdůraznit důležitost těch, která prezentují vývoj technických věd v našich zemích i v celosvětovém měřítku. Při návštěvě vybraných muzeí v regionu v rámci exkurzí budou schopni na praktických příkladech (makety, schémata) demonstrovat svoje teoretické znalosti a s využitím muzejních exponátů objasnit jejich funkčnost (v případě technických zařízení). V neposlední řadě budou studenti vedeni k tomu, aby na základě analýzy dokázali vnímat historickou a užitnou hodnotu muzejních exponátů a jejich význam pro mapování vývoje lidské společnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje všeobecný přehled o problematice muzejnictví. Je zaměřen zejména na objasnění základních problémů spojených s muzeologií jako vědou, jejím významem a pojetím. Je koncipován tak, aby studenti byli postupně seznamováni s obecnými principy činnosti a funkcí muzeí u nás a ve světě, právními normami, ochranou a zabezpečením sbírek v muzeu. Na tuto problematiku navazuje část věnovaná přehledu významných muzeí, skanzenů a památkových objektů v ČR, mezinárodním institucím v oblasti kulturního dědictví a jejich významu včetně přehledu světových pokladů kulturního dědictví. Teoretická část předmětu je doplněna o exkurze do významných muzeí v regionu.

Povinná literatura:

BENEŠ, J. (1997): Základy muzeologie; odborná publikace; SU, Opava WAIDACKER, F. (1999): Príručka všeobecnej muzeológie; odborná publikace; Bratislava STRÁNSKÁ, E., STRÁNSKÝ Z.Z. (2000): Základy štúdia muzeológie; skripta UMB Bánská Bystrica; http://www.phil.muni.cz/muzeo/materialy.htm/ TOMOLOVÁ, V. (2007): Muzejnictví; skripta Slezské univerzity v Opavě; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Opava

Doporučená literatura:

ŽALMAN, J. (2002/2006): Příručka muzejníkova; I. a II. díl; odborné publikace, Praha MRUŠKOVIČ, Š. (2005): Úvod do muzeológie; vysokoškolská publikace; Univerzita Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Banská Bystrica

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.