541-0097 – Geologie a geomorfologie (GGM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0097/01 2000/2001 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto předmětu je schopnost studentů: - popsat zemské těleso a vysvětlit teorii litosférických desek; - poznat a popsat základní typy hornin; - chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy; - identifikovat vzájemnou interakci mezi nimi; - popsat základní typy reliéfu; - pochopit genetické vazby mezi geologickou stavbou a geomorfologickými formami reliéfu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Stručně informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy, tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Stručně seznamuje studenty se základními typy hornin, jejich genezí, primárními a sekundárními strukturami. Vysvětluje vzájemnou interakci mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Popisuje základní formy reliéfu. Student by měl chápat genetické vazby mezi geologickou stavbou a geomorfologickými formami reliéfu.

Povinná literatura:

Výukový multimediální text "Geomorfologie pro technické obory" je dostupný na internetové adrese http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm a "Geologie - výukový multimediální text" na adrese http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm.

Doporučená literatura:

Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfů Země, Academia Praha Demek J. (1982): Obecná geomorfologie, SPN Praha Kumpera a kol. (1988): Všeobecná geologie, SNTL Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.