541-0123 – Ochrana a sanace vod (OSV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0123/01 2015/2016 5
541-0123/02 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení souvislostí v koloběhu vod se zaměřením na jejich ochranu pomocí technologických opatření. Syntéze poznatků z oblasti technologických řešení a chování polutantů v akvatických systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován na problematiku ochrany vod z hlediska legislativy a dále na zajišťování optimálního množství a odpovídající jakosti povrchových a podzemních vod dle příslušných normativů. Studenti jsou seznámeni s ukazateli přípustného znečištění povrchových a odpadních vod a metodikou výpočtu emisních limitů. Technologická část předmětu je věnována problematice čištění podzemních a průsakových vod fyzikálními, chemickými a biologickými metodami.

Povinná literatura:

ČERNÍK M.: Chemicky podporované in situ sananční technologie. VŠCH Praha, 2010, 1-336. ISBN: 978-80-7080-767-8. PITTER P.: Hydrochemie. VSCHT Praha, 2009, 1-597. ISBN 978-80-7080-701-9 PRŮCHOVÁ I., HANÁK J.: Voda v právních vztazích. MU Brno, Právnická fakulta. Spisy právnické fakulty, řada teoretická č.481, 2014, 1-238. ISBN: 978-80-210-7155-1

Doporučená literatura:

HARTMAN P., BEDNÁŘOVÁ D., MIKL R. (): Management akvakultury. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vodňany. 2012, 1-202. STRNAD Z. a kol.: Vodní právo. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích. Vodňany. 2015, 1-226.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.