541-0124 – Geografie turismu (GT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0124/01 2015/2016 2020/2021 6
541-0124/02 2017/2018 6
541-0124/03 2017/2018 2017/2018 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s geografií cestovního ruchu jednotlivých částí světa. Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, teorie a metodologie geografie cestovního ruchu a měl by chápat vazby jednotlivých činitelů ovlivňujících cestovní ruch. Znalosti z geografie jednotlivých částí světa mu napomohou při přípravě nabídek či přímo produktů cestovního ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na členění cestovního ruchu a na popis jednotlivých činitelů (přírodních i socioekonomických) ovlivňujících rozmístění cestovního ruchu. Studenti získají informace o lokalizačních, selektivních a realizačních předpokladech cestovního ruchu. Na praktickou stránku se soustřeďují cvičení věnovaná plánování a přípravě exkurze s geovědní tématikou.

Povinná literatura:

SCHEJBAL, C.: Geografie geovědního a montánního turismu. VŠB-TU Ostrava, 2017, 218 s. Dostupné z: HAMARNEHOVÁ, I.: Geografie turismu: mimoevropská teritoria. Praha: Grada, 2012, 216 s. ISBN 978-80-247-4430-8. SCHEJBAL, C.: Geografie cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky, Skripta VŠLG, 2008, 137 s. ISBN 978-80-87179-01-7.

Doporučená literatura:

HRALA, V., ŠAFAŘÍK, V.: Geografie cestovního ruchu. 6., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Idea servis, 2013. ISBN 978-80-85970-79-1. MÁCHA, P., SIWEK, T. a HAVRLANT, J.: Geografie cestovního ruchu v Americe: inovace sociální geografie na Ostravské univerzitě směrem ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce ve znalostní ekonomice. V Ostravě: Ostravská univerzita, 2012, 116 s. ISBN 978-80-7464-145-9. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M.: Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2012, 768 s. ISBN 978-80-7201-880-2. WAHLA, A.: Obecná geografie cestovního ruchu. 2., nezměn. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2011. ISBN 978-80-7375-497-6. HAMARNEHOVÁ, I.: Geografie cestovního ruchu: Evropa. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 272 s. ISBN 978-80-7380-093-2. VYSTOUPIL, J., HOLEŠINSKÁ, A., KUNC, J., MARYÁŠ, J., SEIDENGLANZ, D., ŠAUER, M., TONEV, P. a VITURKA, M.: Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 8023972561. ŠTĚPÁNEK, V., ŠÍP J., KOPAČKA J.: Geografie cestovního ruchu. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0172-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.