541-0125 – Geoturistická exkurze (GTE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0125/01 2015/2016 2020/2021 1
541-0125/02 2017/2018 1
541-0125/03 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je, aby studenti byli po jeho absolvování schopni definovat význam navštívených geolokalit pro zvolený region z pohledu cestovního ruchu. Dále dokáží z pohledu cestovního ruchu vybrat ty lokality, které mají největší turistický potenciál. Absolvováním exkurze získají studenti základní zkušenosti s její organizací, prezentací a dále se naučí, jakých chyb se musí vyvarovat a jaká úskalí organizace exkurzí přináší.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Studenti jsou na třídenním terénním cvičení seznámeni s praktickým využitím dosavadně získaných teoretických vědomostí na přednáškách a cvičeních. Po absolvování tohoto cvičení studenti získají schopnost organizovat akce podobného charakteru. Získané poznatky mohou využít při své další odborné činnosti.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, P., KOŽUŠNÍKOVÁ, A., VAŠÍČEK, Z.: Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě, Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků, Ústav geoniky AV ČR, Ostrava, 2009, 219-229 s. ŠTELCL, J., VÁVRA, V., ZIMÁK, J.: Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska, Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2006. Dostupné z: WEISSMANNOVÁ, H.: Chráněná území ČR. X., Ostravsko, 1. vyd. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ; Brno : EkoCentrum, 2004, 454 s. ISBN 80-86064-67-0. Portál ČGS: Významné geologické lokality v České republice, ČGS, 2003-2012. Dostupné z: GÁBA, Z., HLADILOVÁ, Š., HOUZAR, S., SKUPIEN, P., VAŠÍČEK, Z., ZIEGLER, V.: Geologické vycházky Českou republikou. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002. ISBN 80-7184-972-3. VOKŘÍNEK, P.: Landek. Svědek dávné minulosti. Nadace Muzeum pod Landekem, Ostrava: Librex, 1996, 120 s. ISBN 80-85987-60-0.

Doporučená literatura:

DVOŘÁČEK, P. 444 nejkrásnějších míst České republiky. Olomouc: Rubico, 2010, 144 s. ISBN 978-80-7346-108-9. BALATKA, B., RUBÍN, J., Přírodní klenoty České republiky. Praha: Academia, 2006, 318 s. ISBN 80-200-1377-6. RUBÍN, J.: Přírodní památky, rezervace a parky, 1. vyd. Olympia, 2004, 186 s. ISBN 80-7033-826-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.