541-0127 – Úvod do turismu (UT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0127/01 2015/2016 2020/2021 5
541-0127/02 2017/2018 5
541-0127/03 2017/2018 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy v oblasti cestovního ruchu (CR). Dalším cílem předmětu je získání orientace studentů v problematice cestovního ruchu tak, aby při podrobném studiu jednotlivých témat v dalších předmětech vnímali vzájemné souvislosti v této oblasti. Předmět informuje o mezinárodně stanovených pojmech a definicích v oblasti CR, zabývá se zákonitostmi trhu a faktory působícími v oblasti CR, podmínkami nutnými pro rozvoj CR a rovněž aktuálními možnostmi cestování a CR ve světě a Českých zemích v závislosti na hospodářském a politickém vývoji v dané destinaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Popis základních faktorů ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu. Vliv rekreačního prostředí na člověka a rizika s ním spojená. Trh jako oblast CR a s ním související pojmy. Klasifikace a popis jednotlivých forem cestovního ruchu. Aktuální možnosti CR ve světě. Kapacita krajiny a vliv CR na krajinu. Charakteristika a klasifikace služeb v CR. Legislativa v oblasti CR. Zpracování nabídky a příprava zájezdu. Klasifikace a popis dopravních služeb v cestovním ruchu. Klasifikace a popis ubytovacích a stravovacích služeb v cestovním ruchu. Možnosti a druhy pojištění v oblasti CR.

Povinná literatura:

1. ZELENKA, J., PÁSKOVÁ, M.: Výkladový slovník cestovního ruchu. Kompletně přeprac. a dopl. 2. vyd. Praha: Linde Praha, 2012. ISBN 978-80-7201-880-2. 2. ŠTĚPÁNKOVÁ, H.: Teorie turismu [online]. 2010 [cit. 201-10-11]. Dostupné z: 3. KOSTKOVÁ, M., NĚMČANSKÝ M., TORČÍKOVÁ, E.: Management služeb cestovního ruchu. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-510-9. 4. RUX, J., VANÍČEK, J.: Úvod do studia cestovního ruchu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2007. 5. JAKUBÍKOVÁ, D., JEŽEK J., PAVLÁK, M.: Cestovní ruch: pro 2. ročník FEK. Plzeň: Západočeská univerzita, 1995. ISBN 807082185x.

Doporučená literatura:

1. KOTÍKOVÁ, H.: Nové trendy v nabídce cestovního ruchu. Praha: Grada, 2013, 207 s. ISBN 978-80-247-4603-6. 2. TITTELBACHOVÁ, Š.: Turismus a veřejná správa: průniky, dysfunkce, problémy, šance: státní politika turismu České republiky: systémový přístup k řešení problémů. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3842-0. 3. RUX, J.: Vybrané kapitoly z cestovního ruchu II. 1.vyd. Jihlava: VOŠ Jihlava, 2004, 75 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.