541-0134 – Statistické metody pro zpracování dat (SMTV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0134/01 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy statistické analýzy a podstatou metod statistického vyhodnocování dat. Hlavní důraz je kladen na problematiku použití tradičních a neparametrických metod, jejich aplikaci a praktické využití. V rámci předmětu se studenti naučí rigorózně zpracovat a vyhodnotit svá experimentální data. Naučí se samostatnému výběru vhodných statistických metod, jejich aplikaci na reálná data a následnému vyhodnocení a interpretaci výsledků. Důležitou součásti předmětu je také seznámení se a práce v prostředí vhodného statistického software.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává především základní informace o účelu a nástrojích statistiky. Zavádí základní statistické pojmy, charakteristiky a vztahy mezi nimi. Definuje metody výpočtu některých charakteristik a přibližuje metodiku sběru dat, jejich statistické vyhodnocení a interpretaci v praxi. Informatická část tohoto předmětu pak seznamuje se základy informatiky a její praktické aplikace zvláště při zpracování dat a čerpání informací z různých informačních zdrojů různými nástroji, zejména z vlastních datových zdrojů a zdrojů Internetu. Při cvičeních v počítačové učebně aplikuje nabyté znalosti na reálných datech v prostředí statistického software (např. Statgraphics, SAS apod.), případně v tabulkovém procesoru.

Povinná literatura:

DROZDOVÁ, Jarmila. 2014. Environmentální data - metody statistického vyhodnocení. [CD]. Ostrava: ENET, VŠB-TU Ostrava. MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Interaktivní statistická analýza dat. Vyd. 3., Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2173-9. SCHEJBAL, Ctirad, Vladimír HOMOLA a František STANĚK. Geoinformatika. Košice: Pont, 2004. ISBN 80-967-6118-8.

Doporučená literatura:

BERTHOUEX, P. Mac a Linfield C. BROWN. Statistics for environmental engineers. 2nd ed. Boca Raton: Lewis Publishers, 2002. ISBN 15-667-0592-4. MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. OTT, Lyman a Michael LONGNECKER. An introduction to statistical methods & data analysis. 7th ed. Australia: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-26947-7. SCHEJBAL, Ctirad. Úvod do geostatistiky. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-707-8325-7. TRIOLA, Mario F. Essentials of statistics: understanding conventional methods and modern insights. 5th ed. Boston: Pearson, 2015. ISBN 03-219-2459-2.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.