541-0170 – Technická petrografie a základy chemie silikátů (TPZS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0170/01 2016/2017 5
541-0170/02 2016/2017 5
541-0170/03 2019/2020 5
541-0170/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost a pochopení procesů a možností průmyslového využití významných horninových typů a znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, kombinovat teoretické znalosti s praktickým využitím, sumarizovat získané vědomosti a znalosti, interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe, zobecňovat vytvořené závěry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní charakteristika průmyslových hornin, sklo a keramika, cementy a smaltové hmoty, strusky a popílky - fázové složení, fyzikální a mechanické vlastnosti. Přírodní stavební materiály. Charakteristika fyzikálních a chemických vlastností silikátů a jejich vztah k průmyslovým aplikacím.

Povinná literatura:

Kužvart, M.: Ložiska nerudních surovin. ACADEMIA, Praha, 1984. Hanykýř, V., Kutzendorfer, J. Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. Dopita, M., Havlena,V., Pešek, J. Ložiska fosilních paliv. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1985. Zeman, O. Technická petrografie pro posluchače stavební fakulty. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1979. Kudělásková, M. Systematický přehled metamorfovaných hornin Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. Kudělásková, M. Petrologie – sedimenty. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1988. Kudělásková, M. Petrografické praktikum : klasifikace vyvřelých hornin. Vysoká škola báňská, Ostrava, 1991. Hlaváč, J. Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. Chvátal, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005.

Doporučená literatura:

Konta, J. Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982. KRIST E., KRIVÝ M. (1985): Petrológia. – SNTL/Alfa, 461 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.