541-0208 – Hornická geofyzika (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0208/00 1999/2000 1999/2000
541-0208/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0208/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0208/03 1999/2000 2009/2010 5
541-0208/04 2003/2004 2009/2010 4
541-0208/05 2003/2004 2018/2019 3
541-0208/06 2004/2005 5
541-0208/07 2015/2016 5
541-0208/08 2019/2020 2020/2021 5
541-0208/09 2019/2020 5
541-0208/10 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se aplikovat vybrané geofyzikální metody v hornické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s využitím metod užité geofyziky v hornictví. Na základě znalostí základů fyziky Země se zabývá geofyzikálními metodami, které mohou přispět k řešení problémů spojených s dobýváním ložisek nerostných surovin (seismickými, geoelektrickými, geotermickými,geomagnetickými, gravimetrickými apod.). Na konkrétních příkladech jsou ukázána řešení úloh při studiu fyzikálně-mechanického stavu horninového masívu a jeho změn, při sledování dynamických projevů v masívu, při výstavbě pozemních i podpovrchových objektů, při sledování vlivů dobývání na povrch a vlivů na životní prostředí.

Povinná literatura:

Müller, K., Okál, M., Hofrichterová, L. (1985): Základy hornické geofyziky. SNTL/Alfa, Praha,220 s. MAREŠ S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, 1990, SNTL/ALFA Praha, 1-341.

Doporučená literatura:

POSPÍŠIL L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. KOBR, M. a kol.: Petrofyzika. Skripta UK, 1997, Karolinum, Praha, 1-78.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.