541-0281 – Geologie ložisek nerostných surovin (GLNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0281/01 1999/2000 2005/2006 0
541-0281/02 1996/1997 2009/2010 3
541-0281/03 2004/2005 2014/2015 6
541-0281/04 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti beologie ložisek nerostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Význam nerostných surovin pro ekonomiku státu. Vymezení pojmu ložisko a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. Klasifikace ložisek nerostných surovin. Geologické podmínky vzniku ložiskových koncentrací. Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní). Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických a hydrominerálních. Hlavní světové nerostné surovinové zdroje, hlavní světoví producenti. Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky. Světové trhy nerostných surovin, ceny nerostných surovin a faktory je ovlivňující. Prognózy vývoje spotřeby a těžby hlavních nerostných surovin v České republice.

Povinná literatura:

Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR& Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. Dopita, M., Havlena, V., Pešek, J.: Ložiska fosilních paliv, Praha 1985,SNTL/ALFA.

Doporučená literatura:

Kesler S. E.: Mineral Resources, Economics and the Environment. Prentice Hall, 1994, 391 pp.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.