541-0307 – Dějiny přírodních a montánních věd (DPMV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0307/01 1999/2000 2008/2009 4
541-0307/02 2002/2003 4
541-0307/03 2017/2018 2017/2018 4
541-0307/04 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit s historií vzniku a vývoje přírodních a montánních věd od prvopočátků až po současnost. Studenti získají základní znalosti o historii vývoje člověka a jeho vztahu k přírodě. Předmět je zaměřen zejména na problematiku vztahu člověka k nerostnému bohatství, jeho těžbě, zpracování a využití, které rozhodujícím způsobem formovaly vývoj celé lidské společnosti. Studenti získají přehled o jednotlivých etapách vývoje člověka a jeho vlivu na formování přírodních a montánních věd, dokáží je popsat, charakterizovat a metodou vzájemného srovnání posoudit jejich význam pro rozvoj společnosti. Na praktických příkladech se naučí ilustrovat a vysvětlit význam hornictví pro rozvoj i ostatních oborů lidské činnosti bezprostředně či méně spojených s hornictvím. Naučí se aplikovat své získané teoretické znalosti a zkušenosti při prezentaci zadané seminární práce v rámci cvičení, jejíž součástí je i diskuze na dané téma, jejímž cílem je naučit se obhájit zvolené postupy práce a formy řešení zadaného úkolu. Forma veřejné prezentace před studenty v rámci cvičení má za cíl rozvíjet studentovy schopnosti demonstrovat svoji práci před širším publikem a dokázat ji obhájit. V rámci diskuze pak analyzovat zvolené postupy a dosažené výsledky a pro další studium a odbornou činnost vypíchnout ty poznatky, které budou pro něj přínosem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje studentům přehled o historickém vývoji geologických a montánních věd, přičemž podstatná část je věnována hornictví a jeho významu pro rozvoj lidské společnosti. Osnova předmětu zahrnuje tyto hlavní tematické okruhy. Hlavní vývojové etapy charakterizující vývoj člověka. Vliv hornictví na civilizační vývoj člověka. Nerostné suroviny a jejich význam pro rozvoj lidské společnosti. Keltské hornictví. Význam hornictví pro vznik a rozvoj řemesel, obchodu, vědy a politiky. Slovanské dolování v našich zemích. Česká feudální monarchie – rozvoj těžby kovů. Význam hornictví pro výstavbu horních měst a obcí a jejich hospodářství. Významné oblasti těžby nerostných surovin – historie a současnost. Právní zakotvení hornictví ve společnosti. Báňská technika za feudalismu. Georgius Agricola – život a dílo. Počátky uhelného hornictví, vliv uhelného hornictví na rozvoj průmyslu. Báňské školství a odborná vzdělanost. Budoucnost uhelného a rudního hornictví v České republice – základní problémy.

Povinná literatura:

MARKL, V., PADĚRA, Z. (1996): Stručný úvod ke studiu historie českého a slovenského hornictví; (I. část); skripta HGF VŠB-TU Ostrava. MARKL, V., PADĚRA, Z. (1997): Stručný úvod ke studiu historie hornictví; (II. část); skripta HGF VŠB-TU Ostrava. MAJER, J. (2004): Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – obrazy z dějin těžby a zpracování; nakl. Libri, Praha.

Doporučená literatura:

DURAJ, M. (2007): Dějiny přírodních a montánních věd (vybrané kapitoly); učební texty pro posluchače Univerzity III. věku, oboru Geologie a životní prostředí; HGF VŠB-TU Ostrava. MAJER, J. (1984): Z dějin Vysoké školy báňské v Příbrami; odborná publikace; Symposium Hornická Příbram ve vědě a technice. MAJER, J. (1991): Po kovových stezkách Československa; odborná publikace, Příbram.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.