541-0425 – Technické průzkumné práce (TPP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0425/01 1999/2000 6
541-0425/02 2004/2005 2008/2009 5
541-0425/03 2004/2005 2018/2019 3
541-0425/04 2006/2007 2008/2009 3
541-0425/05 2009/2010 6
541-0425/06 2016/2017 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními metodami průzkumných prací. Studenti musí získat základní znalosti, které jim umožní definovat jednotlivé typy průzkumných prací, popsat a charakterizovat použité technické prostředky a technologické postupy používané při jejich realizaci a umět je navzájem srovnat s ohledem na jejich výhody a nevýhody použití v konkrétních podmínkách. Na základě získaných teoretických znalostí pak musí dokázat tyto základní technologie, používané při realizaci technických průzkumných prací vysvětlit a na praktických příkladech ilustrovat oblasti jejich použití. Získané teoretické poznatky pak musí umět aplikovat při praktických a výpočtových cvičeních, při řešení jim zadaných příkladů umět nalézt vhodné postupy při jejich řešení a vybrat jejich optimální varianty. Při samostatném studiu a přípravě ke zkoušce pak studenti musí být schopni poznatky získané v rámci přednášek a cvičení analyzovat, diferencovat mezi podstatným a nepodstatným a seřadit podle stupně důležitosti tak, aby zvládli studijní látku předepsanou jim osnovou předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o používaných metodách technických prací, přičemž je kladen důraz zejména na průzkumné vrtné práce, využívané jak pro účely ložiskové geologie, tak pro účely inženýrské geologie, hydrogeologie apod. Přednášky jsou doplněny cvičeními výpočtového a praktického charakteru (návštěva vrtného pracoviště, praktická měření na vrtném stendu), kde si studenti doplňují své teoretické znalosti. Předmět je zaměřen na níže uvedené základní tematické okruhy. Základní metody vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných surovin. Geologické mapování, geochemické metody, geofyzikální metody, báňské průzkumné práce, vrtné průzkumné práce. Informace získávané z průzkumných vrtů, druhy vrtných vzorků a metody jejich vyhodnocení. Druhy průzkumných vrtů a způsoby jejich provádění. Technické a technologické prostředky pro průzkumné vrtání – vrtné soupravy, vrtná kolona, vrtné nástroje, pažení a cementace. Základní prostorová charakteristika průběhu stvolu vrtu. Křivení se vrtu a jeho vliv na kvalitu získávaných informací. Příčiny křivení se vrtu – geologické, technické, technologické příčiny. Vrtný výplach – výplachy používané při provádění technických průzkumných prací. Vlastnosti vrtného výplachu a metody jejich měření. Nové směry v provádění technických průzkumných prací.

Povinná literatura:

Mazáč, J. (1991): Hlubinné vrtání. Vybrané kapitoly pro obor 21-10-8. Skripta HGF VŠB Ostrava Kalus, D. a kol. (1994): Technika a technologie vrtání (vybrané kapitoly). Skripta PGS, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava Mazáč, J. (2005): Drilling Technologies. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava, 1. vydání, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava Pinka, J., Wittenberger, G., Engel, J. (2006): Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, ISBN 80-8073-625-1

Doporučená literatura:

Valuch, J. (1990): Technika pro hlubinné vrtání na přírodní uhlovodíky, skripta MND Hodonín Strniště, K., Šmolík, S. (1992): Hlbinné vrtanie, vysokoškolská učebnice, vydavatelství Alfa, Bratislava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.