541-0476 – Metody HG a IG průzkumu (MHGIGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0476/01 2005/2006 5
541-0476/02 2009/2010 5
541-0476/03 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu dílčích oborů a speciálních úloh v inženýrské geologii a hydrogeologii tak, aby studenti byli schopni po absolvování předmětu v praxi samostatně navrhnout, realizovat a vyhodnotit příslušné geologické práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Metody a metodika IG a HG průzkumných prací, účelové komplexy jednotlivých průzkumných metod (terénní, laboratorní). Zdroje archivních dat a možnosti aktuálních IS. Systémový a účelový průzkum, druhy, etapy, cíle a výsledky průzkumu, jejich prezentace, skladby závěrečných zpráv. Průzkumné práce pro: plošně zakládané stavby v I. geotechnické kategorii, plošně zakládané stavby ve vyšších geotechnických kategoriích, hlubinné zakládání, liniové dopravní stavby, svahové deformace, inženýrské sítě, hydrotechnické stavby, stavby zvláštního určení, hřbitovy, územní plánování, zařízení pro utrácení vod vsakem do horninového prostředí, budování povrchových a podzemních skládek odpadů, průzkum a sanace znečištění podzemních vod, malé individuální vodní zdroje, vodní zdroje hromadného zásobování, termy a kyselky. Legislativní rámce průzkumných prací, vyřizování střetů zájmů, přehled právních předpisů, norem a TP pro jednotlivé průzkumné směry.

Povinná literatura:

MÜLLEROVÁ J., MARSCHALKO M.: Interní sylaby "Přehled metod IG průzkumu" MATYS M.Et al.: Polné skúšky zemín.Alfa Bratislava, 1990. MATULA M.: Metódy inžinierskogeologického výskumu Skripta KU Bratislava, 1983. KOŘÍNEK R., ALDORF J.: Geotechnický monitoring.Skripta VŠB, Ostrava, 1994. HYÁNKOVÁ A.: Laboratórný výskum vlastností hornín.Skripta KU, Bratislava MÜLLEROVÁ J.et al.: Informace získané z průzkumných vrtů a jejich zpracování.Skripta PGS VŠB, Ostrava, 1992. HOMOLA V., GRMELA A.: Geologie kapalin a plynů.- 2.část Hydrogeologie.- 2.díl Skripta VŠB Ostrava, 1991. HOMOLA V., KLÍR S.: Hydrogeologie ČSSR III - Hydrogeologie ložisek nerostných surovin Academia Praha, 1987. MELIORIS L., MUCHA I., POSPÍŠIL: Podzemná voda-Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava / SNTL Praha 1986/1988. PAŠEK J., MATULA M. et al.: Inženýrská geologie, Část I. a II. Praha, 1995. SCHEJBAL C.: Metodika a projektování geologického průzkumu, skripta VŠB, Ostrava, 1987. ŠRÁČEK O., MLS J., DATEL J.: Kontaminační hydrogeologie. Skriptum UK Praha, Př.F. Praha, 2000. ZÁRUBA Q., MENCL V.: Sesuvy a zabezpečování svahů. Academia, Praha.

Doporučená literatura:

BAŽANT Z.: Problémy zakládání staveb. Academia, Praha, 1966. GONZALES de VALLEJO, L.,I., FERRER, M.(2011): Geological Angineering.CRC Press/Balkema, Netherland. ISBN: 978-0-415-41352-7. HULLA J., TURČEK P., BALIAK F., KLEPSATEL F.: Predpoklady a skutečnosť v geotechnickom inženierstve. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2002. ROZSYPAL A.: Kontrolní sledování v geotechnice. Jaga group, v.o.s., Bratislava, 2001. TYLČER, J., (1990): Metody a metodika průzkumu v hydrogeologii.Učební texty PG studia VŠB. WEST, T., R., (1995): Geology applied to engineering.Prentice Hall, Inc., USA. ISBN 0-02-425881-4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.