541-0497 – Hydrogeologie II (HG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0497/01 2000/2001 2010/2011 4
541-0497/02 2005/2006 2018/2019 5
541-0497/03 2006/2007 2017/2018 5
541-0497/04 2009/2010 5
541-0497/05 2005/2006 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na Hydrogeologii I a rozvíjí následující témata: • Aplikovaná hydrogeologie a její úkoly (základní typy a jejich charakteristiky). • Zásady konstrukce a lokalizace odběrových a pozorovací hydrogeologických vrtů. • Metody získávání hydraulických parametrů - laboratorní zkoušky, empirické vzorce, hydrodynamické zkoušky. Okrajové podmínky. • Zásoby podzemních vod - druhy a jejich stanovení (přírodní zdroje, indukované zdroje, využitelné množství). Klasifikace zásob a zdrojů podzemních vod. Prameny – jejich využití, klasifikace (měření vydatnost, klasifikace pramenů, metody zpracování dat). • Hydrogeologická rajonizace a hydrologické regiony (význam rajónů a regionů, jejich vývoj). • Hydrogeologické práce. (projektová příprava - zadání a projekt, provádění prací, vyhodnocování prací, hydrogeologické mapy, řezy a ostatní dokumentace). • Základní legislativa v hydrogeologii, ochraně podzemních a povrchových vod. Základní legislativní zásady vedení HG průzkumu. Odborná způsobilost provádění HG průzkumu. • Základní zásady hydrogeologického průzkumu prostých podzemních vod. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy jednotlivých etap průzkumu, účelový průzkum, malé - střední a velké akce). • Základní zásady hydrogeologického průzkumu při těžbě ložisek nerostných surovin. (úkoly a cíle průzkumu, obsahy průzkumu pro různé typy ložisek, dokumentace průzkumu). • Minerální a termální vody (druhy, tvorba, zřídelní struktury, režim zřídel, jímání těchto vod). Ochrana minerálních a termálních vod, problematika jejich likvidace. Základní zásady hydrogeologického průzkumu minerálních a termálních vod (obsah jednotlivých etap, provozní sledování, problematika těžby).

Povinná literatura:

Krásný J. et al. (2012): Podzemní vody České republiky. Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství ČGS Praha. Šráček O. , Kuchovský T (2003): Základy hydrogeologie, Skripta MU Brno HOMOLA, V., GRMELA, A. (1991): Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava

Doporučená literatura:

MUCHA, I., ŠESTAKOV, V.M. (1987): Hydraulika podzemných vód. SNTL/Alfa MELIORIS, L.,MUCHA. I.,POSPÍŠIL, P. (1986/88): Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.