541-0504 – Geomorfologie (GM)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0504/01 1999/2000 2009/2010 3
541-0504/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0504/03 1999/2000 4
541-0504/04 2009/2010 4
541-0504/05 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pochopení základů obecné geomorfologie, především pak strukturní a dynamické geomorfologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. Geomorfologické procesy. Globální strukturní geomorfologie -model nové globální tektoniky. Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. Fluviální pochody -voda v krajině. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. Eolické procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné geomorfologické pochody. Klimatická geomorfologie. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí .

Povinná literatura:

Elektronické texty "Geomorfologie pro technické obory": http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm DEMEK J., ZEMAN J.: Typy reliéfů Země, Academia Praha 1979 DEMEK J.: Obecná geomorfologie, SPN Praha, 1982 KUMPERA a kol.: Všeobecná geologie, SNTL Praha, 1988

Doporučená literatura:

SUMMERFIELD M.A.: Global Geomorphology, Longman. 1991

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.