541-0517 – Geologicko-montánní ložisková exkurze (GMLE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0517/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0517/02 1999/2000 2009/2010 0
541-0517/03 2006/2007 2014/2015 2
541-0517/04 2015/2016 1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je praktické ověření znalostí a vědomostí týkajících se ložiskové geologie, mineralogie, petrografie, historie hornictví a teorie turizmu při návštěvách vybraných geologicko-montánních ložiskových lokalit.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu. Lokality jsou vybírány podle zaměření exkurze. Na geologicko-montánních lokalitách je student seznámen se stručnou geologií oblasti, s konkrétní mineralogickou, petrografickou a ložiskovou charakteristikou lokality a historií dobývání nerostné suroviny na lokalitě. Do programu exkurze jsou zařazeny návštěvy muzeí a sbírek s hornickou a geologickou tématikou a návštěva technických památek. Na vhodných lokalitách studenti provádí odběry vzorků minerálů a hornin podle pokynů vedoucího exkurze, poznatky zapisují do terénního deníku. Některé lokality mají charakter lomů (činných i opuštěných) a terénních výchozů. Proto studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo zaměstnanců činných provozů.

Povinná literatura:

CHÁB, J., STRÁNÍK, Z., ELIÁŠ, M.: Geologická mapa České republiky 1:500 000. Čes. geol. služba, Praha, 2007.

Doporučená literatura:

JIRÁSEK, J., SIVEK, M., LÁZNIČKA, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2010. HAVELKA, J.: Ložiska rudných a nerudných surovin, Ostrava 1989, VŠB Ostrava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.