541-0559 – Hydrologie a klimatologie (HGKL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0559/01 1998/1999 2012/2013 3
541-0559/02 2006/2007 2009/2010 5
541-0559/03 2010/2011 5
541-0559/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy meteorologie a klimatologie s užším zaměření na hydrologické údaje a data, měření těchto prvků a jejich další využití pro hydrologickou prognózu a hydrometeorologické analýzy v GIS. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v atmosféře, být schopen vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje porozumět problematice předpovědi počasí a osvojit si způsoby získávání meteorologických dat a informací. Zejména je předmět zaměřen na data hydrologická, hydrologické pojmy a procesy. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat základních analytických nástrojů GIS.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy všeobecné klimatologie, specifika atmosférických procesů, meteorologické veličiny a atmosférické jevy. Globální atmosférická cirkulace. Meteorologické prvky, jejich měření a dynamika. Hydrometeorologická data - jejich získávání a zpracování. Vývoj klimatu v geologické historii Země, paleoklimatologie a paleoklimatologické metody, proxy data. Globální změna klimatu. Klimatické zóny Země, klasifikace klimatu. Základní hydrologické pojmy, hydrografie - říční síť a její parametry, hydrometrie - měření vodních stavů a průtoků. Metody zpracování hydrologických dat. Rovnice hydrologické bilance povodí - její prvky a metody jejich stanovení. Přehled norem a právních předpisů v hydrologii. Využití DPZ a GIS v hyrologii, klimatologii a meteorologii.

Povinná literatura:

BEDNÁŘ, J. (2003): Meteorologie. Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál, Praha. 224 s. ISBN: 80-7178-653-5 HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s. KŘÍŽ, V., SCHNEIDER, B., TOLASZ, R. (1994): Cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie, Ostrava, PřF OU 1994. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s. TOLASZ, R. ET. AL. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, 255 s.

Doporučená literatura:

KADRNOŽKA, J. (2008): Globální oteplování Země. Nakladatelství VUT Brno VUTIUM. 467 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KOBZOVÁ E. (1998): Počasí. Praha, Rubico, 276 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.