541-0566 – Metody dekontaminace prostředí (MDKP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0566/01 1998/1999 2008/2009 5
541-0566/02 2007/2008 2013/2014 9
541-0566/03 1998/1999 5
541-0566/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání znalostí z oblasti moderních technologií pro dekontaminace zaměřených na oblast půd a podzemních vod. Pochopení principů technologií dekontamice - termické metody, fyzikálně-chemické metody, biodegradační metody. Analýza pro nastavení reálných limitů dekontaminace na základě znalosti účinnosti technologie a celkové zátěže území. Hodnocení účinnosti technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Náplň předmětu je zaměřena na oblast dynamicky se rozvíjejících environmentálních technologií pro dekontaminaci půd a podzemních vod. Posluchači jsou dále seznámeni se základní legislativou, která se vztahuje k ekologickým zátěžím včetně metodiky pro analýzu rizika.

Povinná literatura:

KURAŠ M.: Odpady a jejich zpracování. Vodní Zdroje Ekomonitor, 2014, 1-344. ISBN 978-80-86832-807. MATĚJŮ V.: Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5, 2006, (280 s.) RACLAVSKÁ K., RACLAVSKÁ H., MATÝSEK D.: Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Opravené a doplněné vydání, 2010. RACLAVSKÁ H.: Znečištění zemin a metody jejich dekontaminace, Učební texty VŠB – TU Ostrava, 1998, (118 s.) – 20 kusů knihovna Metodický pokyn MŽP: Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit. MŽP ČR, červen 2007. Metodický pokyn pro průzkum kontaminovaného území a Metodický pokyn pro analýzu rizik kontaminovaného území. Věstník MŽP č.9/2005 Sb.

Doporučená literatura:

www.sekm.cz FRANKOVSKÁ J., SLANINKA I., KORDÍK J.: Atlas sanačných metód environmentálnych zaťaží. Štátny geologický ústav Dionýza Štura Bratislava, 2010, 1-360.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.