541-0586 – Těžba uhlovodíků (TU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0586/00 1999/2000 1999/2000
541-0586/01 1998/1999 2008/2009 6
541-0586/02 2005/2006 6
541-0586/03 2009/2010 6
541-0586/04 2016/2017 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat, popsat a vysvětlit principy používané pro výběr techniky a technologie těžby uhlovodíků na jednotlivých, konkrétních ložiscích. K tomuto účelu umět provádět analýzu dat získaných z průzkumných prací, čerpacích zkoušek a karotážních měření. Tyto informace pak umět posoudit z hlediska jejich významu pro racionální využití zdrojů samostatné vrstevní energie a navržení optimálního způsobu těžby včetně aplikace následných druhotných, resp. tercierních metod. Na základě získaných poznatků pak musí být studenti schopni provést i kritickou analýzu možných vlivů těžební činnosti na okolní životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metody určování základních fyzikálních vlastností kolektorských hornin a tekutin, základy techniky a technologie těžby kapalin a plynů, těžba samotokem, kompresorová těžba, mechanizované způsoby těžby, racionální využití zdrojů vrstevní energie, intenzifikace přítoku k sondám, druhotné a tercierní těžební metody, sběr, doprava a úprava uhlovodíků, podzemní opravy sond, těžba metanu formou povrchové degazace uhelných slojí, vliv těžební činnosti na životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994 Kolektiv autorů: Naftový průmysl na území Československa. MND Hodonín, 1985 Kolektiv autorů: Plynárenská příručka (150 let plynárenství v Čechách a na Moravě). Gas, Praha, 1997 ĎURICA D. et al.: Ložiska ropy a zemného plynu v Strednej Európe. ALFA Bratislava, 1986 OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995 ČECH, M., FOŠENBAUER, P., PETROŠ, J.: Tranzitní plynovod 1970-2010 ČPS, Praha, 2010, ss. 56 PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.