541-0589 – Chráněná krajinná území a památky (CHKU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0589/01 1998/1999 2009/2010 5
541-0589/02 1999/2000 2017/2018 6
541-0589/03 2010/2011 2015/2016 2
541-0589/04 2017/2018 5
541-0589/05 2017/2018 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty s problematikou ochrany přírody a moderních metod uplatňovaných v tomto oboru. Při studiu jednotlivých problémů i konkrétních chráněných území je kladen důraz na systémový přístup a vzájemnou interakci složek krajinné sféry. U památek je kladen důraz na vztah památky a okolní krajiny a metody průzkumu památek. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a problémů v ochraně přírody a kulturních památek, včetně role historického vývoje a legislativního rámce ochrany přírody a památek, tak aby student byl schopen nazírat na tuto problematiku v souvislostech. Student by měl být schopen navrhovat metody studia přírodních a kulturních památek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Historický vývoj a legislativní rámec ochrany přírody ve světě a v České republice. Základní pojmy v ochraně přírody. Principy ochrany přírody, vztah jednotlivých složek krajiny, biogeografická diferenciace krajiny. Kategorie zvláště chráněných území České republiky - jejich zákonné a správní zabezpečení. Evropská ekologická síť (EECONET). Nadregionální územní systém ekologické stability. Biosférické rezervace a Ramsarská konvence. Charakteristika 4 národních parků a 24 chráněných krajinných oblastí v České republice (základní údaje, geologie, klima, hydrologie, geomorfologie, botanické a zoologické problémy, vývoj krajiny hlavní antropogenní vlivy). Ochrana přírody a krajiny v zahraničí a ve světovém měřítku. Krajinný ráz a legislativní rámec jeho ochrany. Metodika ochrany a výzkumu kulturních památek.

Povinná literatura:

BALATKA, B. AND RUBÍN, J. Přírodní klenoty České republiky. Vyd. 1. ed. Praha: Academia, 2006. 318 s. p. ISBN 80-200-1377-6 (váz.). BÁRTA, F., NĚMEC, J., POJER, F. Krajina v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí vydal Consult, 2007. 399 s. p. ISBN 978-80-903482-3-3 (Consult váz.). KOS, J. AND MARŠÁKOVÁ-NĚMEJCOVÁ, M. Chráněná území České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1997. 191, 149 s. p. ISBN 80-86064-01-8 (brož.). PEK, T. Stavební památky: specifika přípravy a financování jejich obnovy, údržby a provozu. Vyd. 1. ed. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 214 s. p. ISBN 978-80-7357-462-8 (brož.). VAŠÍČEK, Z., IDES, D. Chráněná krajinná území a památky. 1. vyd. ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. 93 s. p. ISBN 80-248-0676-2 (brož.).

Doporučená literatura:

DEMEK, J., MACKOVČIN, P. AND BALATKA, B. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Vyd. 2. ed. Brno: AOPK ČR, 2006. 580 s. p. ISBN 80-86064-99-9 (váz.). CÍLEK, V., LOŽEK, V. et MUDRA, P. Vstoupit do krajiny. O přírodě a paměti Středních Čech. Praha, Středočeský kraj,Dokořán, 2004. 110 s. ISBN 978-80-7363-205-2 (váz.) CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. [I. díl]. Praha: Enigma, 1996. 347 s. p. ISBN 80-85368-80-3. CULEK, M. Biogeografické členění České republiky. II. díl. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 589 s. p. ISBN 80-86064-82-4 (brož.). Primack, R.B., Kindlmann, P., Jersáková, P. Biologické principy ochrany přírody. Praha, Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0 (váz.). http://www.ochranaprirody.cz/ http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.