541-0609 – Statistika a informatika (St&Inf)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0609/01 1999/2000 2009/2010 5
541-0609/02 1999/2000 4
541-0609/03 2017/2018 2017/2018 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit s tradičními i neparametrickými metodami statistiky pro hodnocení geo-jevů. Sjednotit znalosti v oblasti současného stavu informatiky, doplnit o aktuální znalosti a dovednosti vyžadované v dalších odborných studijních předmětech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává především základní informace o účelu a nástrojích statistiky. Zavádí základní statistické pojmy, charakteristiky a vztahy mezi nimi. Definuje metody výpočtu některých charakteristik a přibližuje metodiku sběru dat, jejich statistické vyhodnocení a interpretaci v praxi. Protože jde o jediný matematicky zaměřený předmět v průběhu studia, obsahuje i výklad fundamentů matematiky s důrazem na aplikaci při výstavbě (obecných) vědních disciplin. Informatická část tohoto předmětu pak při cvičeních v počítačové učebně seznamuje se základy informatiky a její praktické aplikace zvláště při zpracování dat a čerpání informací z různých informačních zdrojů různými nástroji, zejména z vlastních datových zdrojů a zdrojů Internetu. Konkrétní obsah této části je každoročně upravován podle vývoje a stavu současné výpočetní techniky a možností provozovaných počítačových sítí.

Povinná literatura:

Drozdová, J. - Homola, V.: Statistika pro Geovědní a montánní turismus. ISBN 978-80-248-4067-3. VŠB Ostrava, 2017. Drozdová, J. - Homola, V.: Informatika pro Geovědní a montánní turismus. VŠB Ostrava, 2017. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50/INFOGMT. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. ISBN 8070783257. VŠB, Ostrava, 1996.

Doporučená literatura:

Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky I, II. ISBN 8071961809. Prometheus, Praha, 2000. Kaluža, J. - Kalužová, L. - Maňasová, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.