541-0897 – Geomorfologie (GMF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0897/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0897/02 2009/2010 10
541-0897/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se v návaznosti na znalosti získané studiem geologických předmětů naučí porozumět základům klasifikace georeliéfu a dynamice jeho vývoje.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Rozdělení obecné geomorfologie. Geomorfologická terminologie, typy georeliéfu. Geomorfologické procesy. Globální strukturní geomorfologie - model nové globální tektoniky. Strukturní geomorfologie pevnin. Vlastnosti hornin a jejich úloha při vzniku georeliéfu. Úložné poměry hornin a georeliéf. Neotektonické a recentní pohyby a jejich úloha při utváření georeliéfu. Zemětřesení a georeliéf. Magmatické reliéfotvorné pochody a vulkanický georeliéf pevnin. Půdotvorné pochody. Svahové pochody a vývoj svahů. Fluviální pochody -voda v krajině. Kryogenní pochody a jejich význam pro modelaci georeliéfu. Eolické procesy a tvary georeliéfu jimi podmíněné. Biogenní pochody a jimi vytvořené tvary. Antropogenní vlivy a jimi podmíněné eomorfologické pochody. Klimatická geomorfologie. Změny intenzity exogenních geomorfologických pochodů v závislosti na podnebí.

Povinná literatura:

http://geologie.vsb.cz/geomorfologie/default.htm DEMEK J.: Obecná geomorfologie. Academia, 1987, Praha. AHNERT F.: Introduction to Geomorphology, Arnold, London, 1-352

Doporučená literatura:

DEMEK J. a ZEMAN J.: Typy reliéfu Země, Academia, 1979, Praha. PRESS F., SIEVER R.: Understanding Earth, W.H. Freeman and Company,1998, New York BURBANK D.W. and ANDERSON R.S.: Tectonic Geomorphology, 2001, Blackwell Science, p.274 SUMMERFIELD M.A.: Global Geomorphology, 1991, Pearson Prentice Hall, p. 537

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.