541-0898 – Geofyzikální průzkum (GFP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0898/01 1999/2000 2010/2011 0
541-0898/02 2009/2010 10
541-0898/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Doktorand zvládne plánovat komplexy geofyzikálních metod na řešení základních úloh inženýrskogeologického, hydrogeologického a ložiskového průzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Podle zaměření doktoranda a jeho práce bude náplní tohoto předmětu problematika využití geofyzikálních metod pro řešení okruhu problémů pro daný účel průzkumu, včetně specifických metodik měření, zpracování dat i komplexní geologicko-geofyzikální, geotechnicko-geofyzikální či jiný typ xx-geofyzikální.

Povinná literatura:

POSPÍŠIL, L.: Geofyzika a geodynamika. Modul 1 HE02 – Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, 2007, Fakulta stavební VUT v Brně, 1-218. MAREŠ, S. a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii. 1983, SNTL, Praha, 1-198. MÜLLER, K., M.OKÁL, L.HOFRICHTEROVÁ: Základy hornické geofyziky. 1985, SNTL/Alfa, Praha, 1-220.

Doporučená literatura:

MILSOM, J.: Field Geophysics, 2003, Published by John Wiley&Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester,West Sussex PO19 8SQ, England, 1-321. REEVES, C.: Aeromagnetic Surveys - Principles, Practice&Interpretation. 2006, Earthworks, Published by Getech, Leeds, 1-155. TELFORD, W. M., L. P.GELDART, R. E.SHERIFF: Applied Geophysisc, Second Edition, 2001, Published by The Press Syndicate o fthe University of Cambridge, United Kingdom, 1-491. MCCANN, D. M.: Modern Geophysics in Engineering Geology. London : Geological Society, 1997. Internet Resource, ComputerFile, 1-287. MAREŠ, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky. 1990, SNTL, Praha, 1-672.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.