541-0900 – Měření v inženýrské geologii a geotechnice (MIGG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0900/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0900/02 2009/2010 10
541-0900/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi měření v inženýrské geologii a geotechnice, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Měření v jednotlivých úkolech inženýrské geologie a geotechniky. Definice monitoringu, jeho úkoly a cíle. Rozdílnost úkolu opakovaných měření a monitoringu. Metody měření, výběr jednotlivých způsobů měření pro daný účel monitorování. Vyhodnocování monitorovacích měření, úpravy monitorovacího systému. Úkoly varovných stavů a jejich stanovení.

Povinná literatura:

GERMAINE, J. T. and A. V. GERMAINE. Geotechnical laboratory measurements for engineers. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2009, xiii, 351 p. ISBN 04-701-5093-9. ROBERTSON, P.K. and K.L. CABAL. Guide to cone penetration testing for geotechnical engineering. 6th edn. Signal Hill, California: Gregg Drilling & Testing, 2014. ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Bratislava: Jaga group, 2001, 198 s. ISBN 80-889-0544-3 KOŘÍNEK, R. a J. ALDORF. Geotechnický monitoring. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1994, 90 s. ISBN 80-707-8247-1. MAREŠ, S. et al. Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1983, 197 s. ISBN 80-889-0544-3. MATYS, M. et al. Poľné skúšky zemín: vysokoškolská učebnice pro přírodovědecké fakulty. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1990, 303 s. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-050-0647-0. DUNNICLIFF, J. Geotechnical instrumentation for monitoring field performance. New York: Wiley, 1993, xx, 577 p. ISBN 04-710-0546-0. PETROŠ, V., J. KNEJZLÍK a K. MÜLLER. Geomechanický a geofyzikální monitoring. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2000, 42 s. ISBN 80-707-8768-6. ROZSYPAL, A. Měření v inženýrské geologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1990, 123 s. ROZSYPAL, A. Kontrolní sledování v silničním stavitelství, Silniční obzor, 1999.

Doporučená literatura:

PETRO, L. Inžinierskogeologický a geotechnický terminologický slovník. 1. vyd. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008, 465 s. ISBN 978-80-88974-99-4. JAEGER, J. Elasticity, fracture, and flow, with engineering and geological applications. Springer Science & Business Media, 2012, 268 p. ISBN 978-940-1160-247 JIBSON, R. W. Regression models for estimating coseismic landslide displacement. Engineering Geology [online]. 2007, 91(2-4), 209-218. DOI: 10.1016/j.enggeo.2007.01.013. ISSN 00137952. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0013795207000300 MARSCHALKO, M., J. MÜLLEROVÁ a D. IDES. Svahové deformace - výukové multimediální texty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava: Fond rozvoje vysokých škol, 2002. Dostupné z: http://geologie.vsb.cz/svadef/ NEŠVARA, P. a Z. SEKYRA. Studie - Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů. SG Geotechnika a.s., Praha, 1999. NEŠVARA, J. a P. BLÁHA: Některé problémy monitorování sesuvů. Edice Geoda, GEOtest Brno a.s. a NIS ČR – středisko Geofond, Brno, Praha, 1991, 140 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.