541-0902 – Aplikovaná hydrogeochemie (HGF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0902/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0902/02 2009/2010 2019/2020 10
541-0902/03 2016/2017 2019/2020 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Termodynamické funkce. Vzdálenost od rovnováhy. Rychlostní konstanty, teorie přechodového stavu, vliv plochy povrchu a teploty, potenciálová bariéra, dynamická rovnováha. Index nasycení. Aktivity, aktivitní koeficienty. Molární a hmotnostní zlomky, iontová síla, ekvivalenty. Stabilitní diagramy (systémy Si, Al, Fe, Mn, Cu, Zn, Pb – vodné roztoky, formy výskytu, distribuce a stabilita jako funkce pH). Formy výskytu látek ve vodách (pravé a koloidní roztoky, suspenze, ionty, komplexy, iontové páry, organické komplexy). Chemické a fyzikální vlastnosti vody (struktura, vazby, parciální náboje, rozpouštění tuhých fází, rozpouštění plynů => parciální tlak, Henryho zákon, závislost Henryho konstanty na teplotě). Karbonátový systém (základní složky systému, distribuční koeficienty, uzavřený a otevřený systém, acidobazické titrace, pufrace, Granova fce). Acidobazické reakce (disociace vody, pH, látkové bilance, podmínka elektroneutrality, protonová podmínka, acidita a alkalita, metody stanovení). Oxidačně redukční procesy (elektrochemické potenciály, Nernstova rovnice, redox potenciál, smíšené potenciály, aktivita elektronů, elektrody, Eh/pH diagramy). Organické látky (organický uhlík, chemická spotřeba kyslíku, kontaminanty organického původu, biodegradace, huminové látky apod.). Radioaktivní látky a izotopy v podzemních vodách (dělení, struktura, frakcionace, geochronologie apod.). Způsoby zpracování hydrogeochemických dat, geochemické programy. Praktické příklady.

Povinná literatura:

Pitter P. (1999): Hydrochemie. VŠCHT Praha Raclavská H. (2004): Hydrogeochemie multimediální učební texty

Doporučená literatura:

Zeman, Josef. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.