541-0913 – Ložisková geologie (LG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0913/00 2000/2001 2000/2001
541-0913/01 1999/2000 2009/2010 0
541-0913/02 2009/2010 10
541-0913/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti ložiskové geologie a najít souvislosti s jinými oblastmi geologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základní pojmy ložiskové geologie. Faktory ovlivňující význam ložiska. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin, vítané a nevítané příměsi. Druhy klasifikací ložisek nerostných surovin. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, kontaktně-metasomatická, kyzová, hydrotermální, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární – mechanická, chemická a biogenní -, metamorfní). Průmyslové typy rudních, nerudních, palivoenergetických a hydrominerálních ložisek. Přehled jejich světových zásob a těžby. Ložisková základna České republiky.

Povinná literatura:

JIRÁSEK, J., M.SIVEK: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. et al.: Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2006). Praha, Ministerstvo životního prostředí, 2007. DOPITA, M., V.HAVLENA, J.PEŠEK: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL 1984 KRAUS, KUŽVART, M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL, 1987

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.