541-0915 – Hydrologie (HDL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0915/01 2009/2010 2010/2011 0
541-0915/02 2011/2012 10
541-0915/03 2016/2017 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti předmětů hydrologie magisterského studia zejména v aplikační a hydroinformatické oblasti. Doktorand by se tak měl seznámit s nejmodernějšími aplikacemi GIS a numerických modelů a metod hydrologické prognózy. Rovněž je kladen důraz na vztah hydrologie k ostatním fyzickogeografickým vědám - zejména meteorologii a klimatologii, hydrogeologii a pedologii. Stejně tak je uvažována interakce mezi biotou, krajinným pokryvem a odtokovými poměry, což je problematika, na kterou se zaměřuje zejména lesnická hydrologie. Numerické modely a jejich úloha jsou další hlavní oblastí, na kterou se předmět zaměřuje. Výstavba, provoz a specifika hydrologických modelů - srážkoodtokových, hydrodynamických a erozních - jsou diskutovány z hlediska hydrologického výzkumu i operativního provozu. Rovněž je teoreticky i prakticky demonstrováno napojení GIT a hydrologických modelů. Po absolvování kurzu by měl student zvládat teoretický rámec i aplikační nástroje hydrologického výzkumu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 186 s. NACHÁZEL, K., STARÝ, M., ZEZULÁK, J. (2004): Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. Academia Praha, 318 s. STARÝ, M. (2005): Hydrologie. Skripta VUT Brno. CERM. 213 s.

Doporučená literatura:

VÁLEK, Z. (1977): Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel. Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1977. 203 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.